לוגו משרד הכלכלה והתעשייה

סימולטור התו הסגול מעודכן ל-13 במאי 2020

שלום רב,

דף זה יסייע לך לקבל באופן מרוכז את כל המידע בנוגע לתקנות שהעסק שלך נדרש לעמוד בהן בצל הקורונה.
בכדי שנוכל לספק לך את המידע המדויק ביותר, יש להשיב על עד 8 שאלות קצרות אודות העסק.

לחזרה לדף הראשי של "אתר התו הסגול" לחצו כאן.

מה אופי העסק שלך?
האם בעסק מועסקים עובדים מלבדך?
מהו מספר העובדים המקסימלי שצריכים להיות בבית העסק בזמן נתון?
 • אין להחשיב את מי שעובדים מהבית או בכל מקום אחר מחוץ לבית העסק עצמו
 • יש להחשיב נותני שירות שאינם מועסקים ישירות על ידי בית העסק, אך שוהים באופן קבוע בעסק
 • במידה ויש לעסק מספר סניפים שאינם באותו מקום – יש להתייחס לסניף הנבדק בלבד
כמה עובדים מועסקים בבית העסק בסך הכל (מצבת העובדים הכוללת)?
 • יש להחשיב נותני שירות שאינם מועסקים ישירות, אך שוהים באופן קבוע בעסק
האם העסק שייך לאחת מהקבוצות הבאות?
 • לרשימת מקומות העבודה שתחום פעילותם מופיע בתוספת הראשונה לתקנות הגבלת מספר העובדים – לחצו כאן.
 • לפירוט אודות מקומות עבודה שמוגדרים כתעשיות ביטחוניות או מפעלים תומכי ביטחון – לחצו כאן.
מה מספר העובדים שהותרו בהיתר?
מה תחום הפעילות של העסק?
האם העסק מספק שירות בבית מגורים או במרחב הציבורי (כולל שירות משלוחים לבתי לקוחות)?

תודה לך על המענה לשאלות.
להלן התנאים הדרושים להפעלת העסק שלך, על בסיס המידע שהזנת. התנאים נוגעים להעסקת עובדים, לקבלת לקוחות ולמתן שירות עבורם.
להזכירך , בתי העסק יהיו נתונים לביקורות של פקחים, כדי לוודא עמידה בתנאים המחייבים. הקפידו על הכללים וביחד נציל חיים!

תנאים להעסקת עובדים

לא רלוונטי לעסק שלך

תנאים לקבלת לקוחות לעסק

לא רלוונטי לעסק שלך

תנאים למתן שירותים בבית מגורים או במרחב הציבורי

לא רלוונטי לעסק שלך

הנחיות חבישת מסיכה

בעל עסק מסחר ושירותים הפתוח לקהל הרחב, לא יכניס למבנה אדם שאינו חובש מסיכה, ולא ייתן שירות לאדם שנמצא בתוך המבנה באם הוריד את המסכה, אלא אם כן הוא פטור מחובת חבישת מסיכה (ראו להלן). כמו כן, על בעל העסק לתלות במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, מודעה בדבר חובת חבישת מסיכה במקום, ובמידה ויש במקום מערכת כריזה – יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת חבישת המסכה.

החריגים לחבישת מסיכה הם:

 1. עובד הנמצא לבד בחדרו
 2. שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה, ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים לפחות
 3. אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית, מתקשה באופן משמעותי לכסות את הפה ואת האף
 4. "אדם השוהה במקום סגור או מופרד" – אדם השוהה ב:
  • כלי רכב לבדו
  • במבנה לבדו
  • בחדר במבנה לבדו
  • בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה
  • בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא 120 ס"מ לפחות, ובלבד שהאדם שלא עוטה מסיכה יושב.
 5. ילד מתחת לגיל 7

יש לשים לב כי נותן שירות שהיה במגע הדוק עם חולה במקום עבודתו בעת שחבש מסיכה, לא חייב בידוד, בכפוף להצהרה ולפיה העובד אכן חבש מסיכה שכיסתה את הפה ואת האף והקפיד על מרחק של לפחות שני מטרים בין אדם לאדם.

תנאי שימוש באתר "התו הסגול"

כללי

משרד הכלכלה והתעשייה (להלן: המשרד) מציע את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם או תאגיד אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.

הפרסומים באתר נועדו לסייע לציבור הרחב על ידי מתן מידע כללי, ראשוני ובלתי מחייב בלבד. המידע הניתן כאן אינו מחליף, מוסיף, גורע או משנה מהוראת כל דין או נוהל, והוא כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת. בכל מקרה של ספק או סתירה, יקבעו ההוראות שבחוק, בתקנות, בצווים ובנהלים.

אין במידע הניתן כאן כדי לחייב את משרד הכלכלה והתעשייה על יחידותיו, או ליצור זכויות שאינן מוקנות בהוראת כל דין. 

לידיעה, נוסחי צווי בריאות העם ותקנות שעת החירום המעודכנים נמצאים באתר הרשומות במשרד המשפטים. הצווים והתקנות הרלוונטיים לאתר זה הינם:

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות) תש"ף- 2022

תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש״ף-2020

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020

 

זכויות יוצרים

זכות היוצרים בשירות זה שייכת למדינת ישראל. המשתמש רשאי לעשות כל שימוש בשירות, לרבות שימושים מסחריים, אך אינו רשאי לגבות תשלום מאדם אחר בגין השימוש.
בכל שימוש במידע המוצג בשירות או בחלקו, חובה לציין כי מקור המידע הוא המשרד, ולהפנות למקום הפרסום של השירות. שימוש מסלף, מטעה או הפוגע בכבודו או בשמו של היוצר או של המדינה – אסור. כל שימוש שלא בהתאם לתנאים האמורים, יביא לביטול ההרשאה למפרע. 

 

פניות למשרד

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות המשרד, ניתן לפנות ישירות למשרד באמצעות טופס פנייה. 

 

אחריות

השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").

מדינת ישראל לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא מדינת ישראל באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. לא תישא מדינת ישראל באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.

המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

מדינת ישראל לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active-X.

לעניין סעיף זה, "מדינת ישראל" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה. 

 

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למדינת ישראל (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המשרד לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למשרד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אין המדינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או המשרד לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך בטופס פנייה. 

 

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל

במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.