לוגו מעונות יום ומשפחתונים

סימולטור מסמכים

סמל מדינת ישראל
סימולטור מסמכים
סימולטור מסמכים
 • 1
  כללי
 • 2
  מחזיק הילד
 • 3
  בן/בת זוג
 • 4
  סיום

יש למלא את כל הפרטים הבאים:

סימולטור זה נועד לאפשר להורים לקבל מידע אודות המסמכים שעליהם לצרף לשאלון ההרשמה למעון יום, משפחתון וצהרון לצורך הוכחת הזכאות לסבסוד שכר לימוד. התוצאות שתתקבלנה תוך שימוש בסימולטור מבוססות על הנתונים שהוזנו על ידי המשתמש ואינן מהוות משום התחייבות או אסמכתא של משרד הכלכלה והתעשייה למתן סבסוד שכר לימוד במסגרות לגיל הרך המוכרות על ידי המשרד.

מובהר בזאת, כי המשרד יהיה רשאי לעדכן, מעת לעת, הטפסים והמסמכים הנדרשים ויהיה רשאי לדרוש השלמת מסמכים אף מעבר לטפסים שנקבעו, ככל שיידרש. יודגש, כי באחריות ההורים, בטרם מילוי נתונים בסימולטור, לעיין במבחני התמיכה הרלוונטיים של האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד הכלכלה והתעשייה, כפי שפורסמו באתר המשרד לשנת הלימודים הרלוונטית, ולמלא את הנתונים על פיהם.