כללי
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן: המשרד) מציע את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם או תאגיד אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.
הפרסומים באתר נועדו לסייע לציבור הרחב על ידי מתן מידע כללי, ראשוני ובלתי מחייב בלבד. המידע הניתן כאן אינו מחליף, מוסיף, גורע או משנה מהוראת כל דין או נוהל, והוא כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת. בכל מקרה של ספק או סתירה, יקבעו ההוראות שבחוק, בתקנות, בצווים ובנהלים.
המערכת אינה מציגה מידע על בקשות הנמצאות בתהליך אישור. המידע מעודכן לרגע ההצגה, כפי שמופיע בתאריך ובשעה המוצגים עם קבלת תוצאות החיפוש.
אין במידע הניתן כאן כדי לחייב את משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים על יחידותיו, או ליצור זכויות שאינן מוקנות בהוראת כל דין.
אין באמור באתר בכדי להקנות זכות למי שאינו מוסמך כדין ושמו הועלה בטעות. המידע הקובע הוא המידע שבמרשמי מינהל הבטיחות.
זכויות יוצרים
זכות היוצרים בשירות זה שייכת למדינת ישראל. המשתמש רשאי לעשות כל שימוש בשירות, לרבות שימושים מסחריים, אך אינו רשאי לגבות תשלום מאדם אחר בגין השימוש.
בכל שימוש במידע המוצג בשירות או בחלקו, חובה לציין כי מקור המידע הוא המשרד, ולהפנות למקום הפרסום של השירות. שימוש מסלף, מטעה או הפוגע בכבודו או בשמו של היוצר או של המדינה – אסור. כל שימוש שלא בהתאם לתנאים האמורים, יביא לביטול ההרשאה למפרע.
המערכת אינה מציגה מידע על בקשות הנמצאות בתהליך אישור. המידע מעודכן לרגע ההצגה, כפי שמופיע בתאריך ובשעה המוצגים עם קבלת תוצאות החיפוש
פניות למשרד
בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות המשרד, ניתן לפנות ישירות למשרד באמצעות טופס פנייה.
אחריות
השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
מדינת ישראל לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא מדינת ישראל באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. לא תישא מדינת ישראל באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
מדינת ישראל לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active-X..
לעניין סעיף זה, "מדינת ישראל" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.
קישורים
בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למדינת ישראל (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המשרד לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למשרד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
אין המדינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או המשרד לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.
בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך בטופס פנייה.
פרסומים רשמיים של מדינת ישראל
במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.