123

הסכם:20150024

הסכם קיבוצי

 

שנערך ונחתם ביום כ"ג חשוון, תשע"ה,  16/11/2014

 

 

 

 

בין:                 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת על-ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה, מר קובי אמסלם ו/או על-ידי נציב שירות המדינה, מר משה דיין; 

 

 

(להלן: "המדינה")

                         

                          מצד אחד

 

 

 

 

לבין:                           הסתדרות העובדים הכללית החדשה, המיוצגת על ידי יו"ר הסתדרות העובדים הכללית החדשה ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי, מר אבי ניסנקורן, הסתדרות עובדי המדינה, המיוצגת על ידי יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, מר אריאל יעקבי והסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח, המיוצגת על-ידי יו"ר הסתדרות האקדמאים במח"ר, גב יעל רון;

 

 

(להלן: "ההסתדרות")

 

               מצד שני

 

 

 

 

הואיל:   וביום 3 במרץ 2013 הוגש על-ידי ההסתדרות סכסוך עבודה בקשר לעובדי משרד החוץ, המועסקים בשירות המדינה;

 

והואיל: ובהמשך לכך הצדדים ניהלו משא ומתן בנוגע לשכר ולתנאי העבודה של עובדי משרד החוץ המועסקים בשירות המדינה, לתקופה שמיום 1 באפריל 2014  ועד יום 30 בספטמבר 2018, ובגין התקופה כאמור;

 

והואיל: והצדדים מעוניינים לעגן את ההסכמות אליהן הגיעו במשא ומתן כאמור בהסכם קיבוצי זה;

 

 

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 

 

1.                 המבוא

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

2.                 תחולת ההסכם

2.1    הסכם זה חל על העובדים הממלאים אחר כל התנאים הבאים במצטבר:

(א)                     מועסקים בשירות המדינה והינם עובדי משרד החוץ;

(ב)                     משכורתם מחושבת על פי הסכמים קיבוציים;

(ג)                      מיוצגים על-ידי ההסתדרות;

(ד)                     מדורגים בדירוג שירות החוץ;

       (בהסכם זה – "העובדים").

 

2.2     על אף האמור בסעיף 2.1 לעיל, סעיף 7 יחול רק על עובדים אשר ממלאים אחר התנאים המנויים בסעיפים קטנים 2.1 (א) עד 2.1 (ג) ואשר מדורגים בכל הדירוגים מלבד שירות החוץ (בהסכם זה – "עובדים שאינם מדורגים בדירוג שירות החוץ").

 

3.                 תקופת ההסכם

 

הסכם זה הינו לתקופה שמיום 1 באפריל 2014 (להלן – "מועד התחילה") ועד יום 30 בספטמבר 2018 (להלן – "תקופת ההסכם").

 

 

4.                 תוספת שירות החוץ

4.1      החל ממועד התחילה, יגדל השיעור המירבי של תוספת שירות החוץ הקבוע ברישא לסעיף 7 של ההסכם הקיבוצי מיום 29.6.2011 (להלן – "הסכם שירות החוץ 2011") מ- 15% ל- 19% (תשעה עשר אחוזים).

החל מיום 1.10.2018 יגדל השיעור המירבי של תוספת שירות החוץ כאמור לעיל מ- 19% ל- 20% (עשרים אחוזים).

4.2      החל ממועד התחילה, יגדלו שיעורי תוספת שירות החוץ הקבועים בסעיף 7.2(1) של הסכם שירות החוץ 2011 ויהיו כדלקמן:

(א)   בעד כל "שנת שליחות מלאה" ב"מדינה רגילה" – 1.5% (אחוז אחד וחמישים מאיות) מבסיס השכר.

(ב)   בעד כל "שנת שליחות מלאה" ב"מדינה בעלת קושי שירות" – 2.5% (שני אחוזים וחמישים מאיות) מבסיס השכר.

(ג)    בעד כל "שנת שליחות מלאה" ב"מדינה בעלת קושי ייחודי" – 3% (שלושה אחוזים) מבסיס השכר.

4.3      תשלום בגין תקופות שליחות שבוצעו טרם מועד התחילה:

בנוסף על זכאות העובדים לתוספת שירות החוץ בגין תקופות שליחות שבוצעו לפני יום 1 ינואר 2011, על פי האמור בסעיף 7.2(2) ג. להסכם שירות החוץ 2011, וכן לזכאות העובדים לתוספת שירות החוץ בגין תקופות שליחות שבוצעו (או מבוצעות) בפועל לאחר יום 1 ינואר 2011 ועד מועד התחילה, על פי הוראות הסכם שירות החוץ 2011 ושיעורי התוספת כפי שפורטו בו, יהיו העובדים זכאים לתוספת שירות חוץ נוספת בגין התקופה הקודמת למועד התחילה, על פי ההוראות כדלקמן:

בגין תקופות שירות בחו"ל שבוצעו לפני מועד התחילה, יעשה לכל עובד חישוב של הערך המוחלט של ההפרש בין שיעור תוספת שירות החוץ לה הוא זכאי ערב מועד התחילה, על פי הוראות הסכם שירות החוץ 2011 ושיעורי התוספת כפי שפורטו בו, לבין שיעור תוספת שירות החוץ לה היה זכאי, ערב מועד התחילה, אילו חלו מלכתחילה בהסכם שירות החוץ 2011 השיעורים המפורטים בסעיף 4.2 לעיל (להלן בסעיף זה – "ההפרש"). ההפרש, עד שיעור מירבי של 4% (ארבעה אחוזים), יתווסף בחיבור לשיעור תוספת שירות החוץ, לה זכאי העובד ערב מועד התחילה על פי הוראות הסכם שירות החוץ 2011.

מובהר, כי בכל מקרה השיעור הכולל של תוספת שירות החוץ שעובד יהיה זכאי לה במועד התחילה, לא יפחת משיעור תוספת שירות החוץ אשר לה היה זכאי ערב מועד התחילה.

4.4      בכפוף להוראות הסכם זה, ימשיכו לחול לעניין תוספת שירות החוץ ההוראות וההגדרות המופיעות בהסכם שירות החוץ 2011.

 

5.                   הוספת דרג ציר בכיר בארץ

5.1      יתווסף דרג חדש בדירוג שירות החוץ, אשר ייקרא "ציר בכיר", אשר יהא בין דרג ציר לדרג שגריר.

5.2      בדומה לכל דרג אחר בדירוג שירות החוץ, יהיו בדרג ציר בכיר שני שלבי שכר, שלב א ושלב ב. השכר המשולב בדרג ציר בכיר יהיה כמפורט בטבלה שבנספח א להסכם זה.

5.3      בדרג ציר בכיר ידורגו העובדים הממלאים תפקידי ניהול בכירים אשר מתח הדרגות התקני המקביל לתפקידם הינו 41 - 43 בדירוג המח"ר. מובהר כי תפקידי הניהול הרלוונטיים לעניין זה הם ראשי חטיבות, סגני מנהלי אגפים ומנהלי תחום בכירים (להלן בסעיף זה -  "תפקידי הניהול"), וכי המינוי לתפקידי הניהול האמורים יעשה בהתאם לכללים לקידום עובדים בדירוג שירות החוץ.

5.4      מובהר כי על הקידום לדרג ציר בכיר יחולו כללי הקידום בדרג הקיימים בדירוג שירות החוץ והכללים שנקבעו לעניין זה על-ידי נציבות שירות המדינה.    

5.5      פתיחת דרג ציר בכיר לא תמנע מעובד להתקדם ישירות מדרג ציר לדרג שגריר, בהתאם לכללים הרלוונטיים לקידום עובדים בדירוג שירות החוץ.

 

6.                 מענק לעידוד מצוינות - תיקון הסכם שירות החוץ 2011

6.1      בסעיף 8.2 להסכם שירות החוץ 2011, במקום "90% (תשעים אחוזים)" יבוא "92% (תשעים ושניים אחוזים)".

6.2      למען הסר ספק, אין באמור כדי לשנות את יתר הוראות סעיף 8 להסכם שירות החוץ 2011, לרבות בעניין מסגרת העלות של המענק לעידוד מצוינות.

6.3      האמור בסעיף זה יחול לעניין הזכאות למענק לעידוד מצוינות המשולם בגין שנת 2013 ואילך.

 

7.                 מענק לעידוד מצוינות לעובדים שאינם מדורגים בדירוג שירות החוץ

7.1      העובדים שאינם מדורגים בדירוג שירות החוץ, יהיו זכאים, אחת לשנה קלנדארית, בגין שנת 2013  ואילך, למענק לעידוד מצוינות.

7.2      הכללים שנקבעו לגבי מענק לעידוד מצוינות לעובדים בדירוג שירות החוץ בסעיף 8 להסכם שירות החוץ 2011, כפי שתוקנו בסעיף 6 לעיל, ולרבות מודל הערכת המצוינות שחל לגבי העובדים המדורגים בדירוג שירות החוץ, יחולו גם על העובדים שאינם מדורגים בדירוג שירות החוץ.

7.3      למען הסר ספק, בעד המענק לעידוד מצוינות יבוצעו הפרשות לקופת גמל לקצבה לפי הכללים החלים בעניין רכיבי עבודה נוספת.

 

 

8.                 הגדלת בסיס השכר לביצוע הפרשות לפנסיה עבור עובד המשרת בחו"ל

8.1   לעניין סעיף זה –

(א)   "שכר הבסיס" – סכום השווה לסך המפורטים להלן כפי שיהיו מעת לעת:

(1)     "החלק הישראלי של השכר" כהגדרתו בסעיף 3.1 להוראה 7.1 לשות"ש אשר בגינו מבוצעת הפרשה לקופת גמל לקצבה, בשיעורי הפרשה לפנסיה צוברת, לגבי עובד המבוטח בפנסיה צוברת (למען הסר ספק - לרבות קצובת ביגוד);

(2)     רכיב ממוצע עבודה נוספת אשר בגינו מבוצעת הפרשה לקופת גמל לקצבה בשיעורים כאמור בגין תקופת שירותו של העובד בחו"ל;

(3)     סכום השווה ל- 1/12 מהממוצע של מענקי המצוינות אשר בגינו מבוצעת הפרשה לקופת גמל לקצבה, בגין תקופת שירותו של העובד בחו"ל, בהתאם לסעיף 8.5 להלן.

למען הסר ספק, רכיבי החזר הוצאות לא ייכללו בשכר הבסיס.

למען הסר ספק מובהר כי הגדרת שכר הבסיס שלעיל, לעניין הגדלת בסיס השכר לביצוע הפרשות לפנסיה עבור עובד המשרת בחו"ל, חלה במלואה גם על עובד במסלול פנסיה תקציבית.

(ב)   "תקופת שירות בחו"ל" – כמפורט בסעיף 9.

(ג)    במונח "הפרשות מעסיק ועובד לקופת גמל לקצבה" הכוונה להפרשות בשיעורים הנהוגים לגבי העובד ביחס לרכיבי עבודה נוספת בארץ.

8.2      עובד במסלול פנסיה צוברת:

(א)    במהלך תקופת השירות השנייה בחו"ל, הבסיס לביצוע הפרשות המעסיק והעובד לקופת גמל לקצבה (פנסיה צוברת) יוגדל ב – 10% משכר הבסיס.

(ב)     במהלך תקופת השירות השלישית בחו"ל, הבסיס לביצוע הפרשות המעסיק והעובד לקופת גמל לקצבה (פנסיה צוברת) יוגדל ב – 10% נוספים משכר הבסיס ובסך הכל ב – 20% משכר הבסיס.

(ג)     במהלך תקופת השירות הרביעית בחו"ל, וכן במהלך תקופות שירות בחו"ל אחריה, הבסיס לביצוע הפרשות המעסיק והעובד לקופת גמל לקצבה (פנסיה צוברת) יוגדל ב -  10% נוספים משכר הבסיס ובסך הכל ב – 30% משכר הבסיס.

8.3      עובד במסלול פנסיה תקציבית:

(א)      במהלך תקופת השירות השנייה בחו"ל, יבוצעו עבור העובד הפרשות מעסיק ועובד לקופת גמל לקצבה בגין סכום השווה ל- 10% משכר הבסיס.

(ב)      במהלך תקופת השירות השלישית בחו"ל, יבוצעו עבור העובד הפרשות מעסיק ועובד לקופת גמל לקצבה בגין סכום השווה ל- 20% משכר הבסיס.

(ג)       במהלך תקופת השירות הרביעית בחו"ל, וכן במהלך תקופות שירות בחו"ל אחריה, יבוצעו עבור העובד הפרשות מעסיק ועובד לקופת גמל קצבה בגין סכום השווה ל- 30% משכר הבסיס.

8.4      מובהר, כי לא תהא הגדלה של בסיס השכר לביצוע הפרשות כאמור בסעיפים קטנים 8.2 ו/או 8.3 לעיל, בתקופת השירות הראשונה בחו"ל.

8.5      בנוסף לאמור בסעיפים 8.2 ו/או 8.3 לעיל, לפי העניין, לעובד היוצא לתקופת שירות בחו"ל, יוגדל הבסיס להפרשות מעסיק ועובד לקופת גמל לקצבה בסכום השווה ל- 1/12 מהממוצע של מענקי המצוינות אשר שולמו לו בשלוש השנים שטרם יציאתו לחו"ל. בחישוב הממוצע שלעיל יבואו בחישוב מענקים ששולמו בגין שנת 2012 ואילך.

8.6      בהמשך לאמור בסעיף קטן 8.5 לעיל מובהר בזאת כדלקמן:

(א)   בחישוב הממוצע יובאו בחשבון שנים בהן לא שולם לעובד מענק המצוינות משום שלא נמנה על קבוצת העובדים הזכאים למענק כאמור בסעיף 8.2 להסכם שירות החוץ 2011. שנים כאמור יחושבו כ – 0 ₪ בחישוב הממוצע.

(ב)   יצא עובד לתקופת שירות בחו"ל לפני מועד תשלום מענק המצוינות בגין שנת 2013 ו/או לפני מועד תשלום מענק המצוינות עבור שנת 2014, יחושב הממוצע של מענקי המצוינות אשר שולמו לעובד בהתאם לחישוב האמור בסעיף קטן (א) לעיל, לגבי השנים שקדמו למועד היציאה לתקופת שירות בחו"ל.

(ג)    יצא עובד לתקופת שירות בחו"ל וטרם חלפו שלוש שנים מאז חזר מתקופת שירות קודמת בחו"ל, יובא בחשבון, לצורך חישוב ממוצע מענקי המצוינות כאמור לעיל, גם ממוצע מענקי המצוינות שחושב לעובד עבור תקופת שירותו הקודמת בחו"ל.

8.7      למען הסר ספק מובהר:

(א)   לגבי עובד בפנסיה צוברת – סך בסיס השכר לצורך ביצוע הפרשות המעסיק והעובד לפנסיה בתקופת שירות בחו"ל, לא יעלה על סכום המשכורת החודשית המשולמת לעובד עבור תקופת שירותו בחו"ל.

(ב)   לגבי עובד בפנסיה תקציבית – המשכורת הקובעת לחישוב הקצבה בפנסיה תקציבית, בצירוף הבסיס לצורך ביצוע הפרשות המעסיק והעובד לפנסיה בתקופת שירות בחו"ל, לא יעלה על סכום המשכורת החודשית המשולמת לעובד עבור תקופת שירותו בחו"ל.

(ג)    לעניין תת סעיף זה, "המשכורת החודשית המשולמת לעובד בפועל בתקופת שירות בחו"ל" לא תכלול דמי ייצוג, שכר דירה, הוצאות ריפוי, שכר לימוד וכל החזר הוצאות מכל סוג אחר המשולם לעובד.

8.8      הגדלת בסיס השכר תהא בעת תקופת שירות בחו"ל ולצורך הפרשות המעסיק והעובד לפנסיה בלבד, ולא עבור כל עניין אחר.

8.9      אין באמור כדי להשפיע על שיעורי ההפרשה לפנסיה, על הבסיס להפרשות שאינן לפנסיה (כגון קרן השתלמות) או על הבסיס לחישוב השלמת פיצויי פיטורים.

 

9.                 שינוי מתווה מינוי עובדים בשירות החוץ

 

9.1      המשרד יהיה רשאי למנות עובדים, באמצעות ועדת המינויים, לתפקידים בחו"ל לתקופת שליחותם הראשונה. האמור בסעיף זה אינו מותנה בהגשת מועמדות מצד העובד לתפקיד כלשהו והעובד ישרת בהתאם למינוי שנקבע.

9.2      המשרד יהיה רשאי למנות עובדים, באמצעות ועדת המינויים, לתפקידים בחו"ל לתקופת שליחותם השנייה. האמור בסעיף זה אינו מותנה בהגשת מועמדות מצד העובד לתפקיד כלשהו והעובד ישרת בהתאם למינוי שנקבע.

9.3                        (1) במסגרת המינויים לפי סעיפים קטנים 9.1 או 9.2, המשרד רשאי למנות את העובד למדינה קשת שירות באחת משתי תקופות השירות.

(2) מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים 9.1 ו- 9.2 ומהאמור בפסקה (1) לעיל, ועדת המינויים תיקח בחשבון במסגרת המינוי את נסיבותיו האישיות של העובד ואת מקום שירותו הקודם (אם היה) אך תפעל לפי שיקול דעתה בהתאם לצרכי שירות החוץ.

9.4      לעניין האמור בסעיפים קטנים 9.1 עד 9.3, מובהר כי שליחות שתבוצע לפי החלטת המשרד, כאמור בסעיפים אלו, בשתי מדינות שונות ברצף (שתי תקופות שירות 3 + 3), תימנה כשתי תקופות שירות (שליחות).

9.5      באשר לעובד שביצע בעבר או מבצע כיום, שליחות לפי החלטת המשרד בשתי מדינות שונות ברצף, יחולו הכללים הבאים:

(1)     הוראת מעבר - מי שביצע בעבר או מבצע כיום, לפי החלטת המשרד, שליחות שהינה בשתי נציגויות שונות ברצף (3 +2) ולא ביצע שליחות נוספת, תקופת השירות הבאה (השלישית) תבוצע במודל האשכולות כמפורט בסעיף קטן 9.7, ואולם על העובד לסמן אחת מ-3 המשרות באשכול כמשרה בה הוא מוכן לשרת 5 שנים, וייצא לשליחות לפי החלטת המשרד (גם אם מונה על ידי המשרד לתקופה שירות קצרה יותר). 

 

(2)     מי שביצע שליחות רצופה של 3 +2 וכן יצא לתקופת שירות נוספת, ייצא לתקופת שירות נוספת שהמינוי אליה יבוצע בשיטת האשכולות כמפורט בסעיף קטן 9.7 או במינוי, על פי החלטת הנהלת המשרד.

 

9.6   לא ימונה עובד לתפקיד מנהל מחלקה אם אינו עומד בתנאים המצטברים הבאים: (א) כיהן בשתי תקופות שליחות בחו"ל; (ב) כיהן בתפקיד במטה בארץ במשך שנתיים לפחות; (ג) הוא בדרג יועץ או דרג בכיר יותר.

 

9.7   בשליחות השלישית, הנהלת המשרד רשאית למנות עובדים במודל אשכולות כדלקמן:

(1)     כל אשכול יכלול שלוש משרות.

(2)     כל אשכול יאגד בתוכו משרות בעלות אופי דומה מבחינת דרג המשרה ותחום העיסוק.

(3)     עובד שסיים שתי שליחויות, יגיש מועמדות לאשכול המתאים לדרגו. למען הסר ספק, הגשת מועמדות לאשכול משמעה הגשת מועמדות לכל המשרות הכלולות בו.

(4)     ועדת המינויים תמנה את המועמד המתאים ביותר לכל אחת מהמשרות הכלולות באשכול, לפי צרכי המשרד.

(5)     מודל האשכולות כאמור ייבחן לאחר שנה מיום הפעלתו בהתאם לתוצאותיו, על מנת לשפרו.

9.8      תקופת השהייה בארץ בין תקופות שליחות כמפורט לעיל, לא תעלה על 4 שנים. עובד שלא ייצא לשליחות כאמור, בכפוף לאמור בסעיף קטן 9.9, יוקפא קידומו. 

9.9      על אף האמור לעיל, עובד יוכל להאריך פעם אחת את תקופת שהותו בארץ מעבר ל- 4 שנים, אך לא יותר מ- 8 שנים בסך הכל, מהעילות שיוסכם עליהן בין הצדדים, כגון: שירות ילדים בצבא, לימודי תיכון של ילדים, מחלה של עובד, של בן זוגו, של ילדיו או של הוריו.

9.10   מתווה מינוי עובדים כמפורט לעיל לא יחול על עובד המועסק במשרד 17 שנה ומעלה ביום 1.4.2014. 

9.11   תקופת מעבר – לגבי עובדים שנקלטו למשרד מיום 1.9.2013 ואילך, שטרם יצאו לשליחות בחו"ל, מודל ההעסקה לפי סעיף זה, יחול באופן מידי.  לגבי יתר העובדים הרלוונטיים, לאור האמור לעיל, שינוי מתווה מינוי עובדים בשירות החוץ לחו"ל במתכונת החדשה, כמפורט לעיל, יחלו מפרסום משרות בקיץ 2015 לגבי משרות קיץ 2016.

 

10.             ביטול סכסוכי העבודה

10.1   סכסוך העבודה שהוכרז ביום 3 במרץ 2013 בטל עם החתימה על הסכם זה.

10.2   סכסוך העבודה שהוכרז ביום 11 במרץ 2014 בטל עם החתימה על הסכם זה.

 

11.             מוסכם כי הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים, בענייני שכר, לרבות פנסיה, דמי מחייה ותנאי שירות, בעד התקופה שעד ליום 30 בספטמבר 2018, למעט לעניין הסכמי מסגרת במישור הארצי.

 

12.             עם חתימתו של הסכם זה מוצה האמור בסעיפים 1, 3, 4, 14 ו- 15 למתווה העקרונות מיום 2 באפריל 2014. מתווה העקרונות לא ישמש לעניין פרשנותו של הסכם זה, הרחבתו או צמצומו.

 

 

 

13.             שקט תעשייתי

במשך תקופת ההסכם לא ינקוט צד מהצדדים להסכם זה או יחידה מיחידותיה, באמצעי שביתה או השבתה, מלאה או חלקית, או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה ובסדריה לגבי העניינים שהוסדרו בהסכם זה.

למען הסר ספק, אין באמור כדי לגרוע מזכותם של העובדים להשתתף בשביתה כדין על פי כללי משפט העבודה, שתוכרז על ידי ההסתדרות במישור הארצי, וזאת מבלי לגרוע מטענות כל צד לגבי שביתה כאמור.

 

14.             יישוב חילוקי דעות

ועדת מעקב בהשתתפות הממונה על השכר והסכמי עבודה ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, תעקוב אחר ביצועו של הסכם זה ותכריע בחילוקי דעות הנוגעים לו. החלטותיה של ועדת המעקב תהיינה סופיות ותחייבנה את הצדדים.

 

15.             הסכם זה נחתם בעקבות המכתבים הבאים:

·                    מכתב גב מירי יוגב מיום  13.11.2014    בעניין "הוספת דרג "ציר בכיר" בארץ";

·                    מכתב מנהל תחום משאבי אנוש פנים, מר אלון שמר, מיום 13.11.2014 בעניין "בדיקת נתונים לצורך "שמירת זכויות בני זוג" לתקופה 2008 – 2014";

·                    מכתב אגף התקציבים (מר ניר אמסל) מיום 14.8.2014 בעניין הקצאת כוננויות לעובדים בדירוג שירות החוץ;

·                    הודעת סמנכ"ל משאבי אנוש והדרכה מיום 16.11.2014 בעניין "תקציב הכשרה והעשרה לבני זוג במהלך תקופת שליחות של בן זוג" ובעניין "סיוע בתעסוקה בחזרה משליחות".

 

 

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

                   (- )                                                                                           (- )

 

______________________                                          ___________________________                                                                                   

               מדינת ישראל                                                                    הסתדרות העובדים הכללית החדשה     

 

 

 

 

                 ____________________________             

                  הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח

 

 

 

                                                                                   ___________________________

                                                                                                 הסתדרות עובדי המדינה

 

 

            _________________________

                                                  ועד עובדי משרד החוץ