הסכם:20147027

 

הסכם קיבוצי

שנחתם ביום 25 ביוני 2014

 

בין

נשיאות הארגונים העסקיים המפורטים מטה 1 , ובראשה יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים ונשיא התאחדות התעשיינים , מר צביקה אורן;

(להלן: "צד א" ו/או "לשכת התיאום")

לבין

הסתדרות העובדים הכללית החדשה, המיוצגת על-ידי יו"ר ההסתדרות ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי, מר אבי ניסנקורן;

(להלן: "צד ב" ו/או "ההסתדרות")

הואיל: והצדדים ויחידיהם מייצגים את רוב העובדים והמעסיקים המאורגנים במגזר הפרטי בישראל;

והואיל: והצדדים מחויבים לעקרון שוויון הזדמנויות בעבודה לאנשים עם מוגבלות ומכירים בתועלת

            הרבה אשר יש בהעסקת עובדים עם מוגבלות, הן לעובדים, הן למעסיקים והן למשק

            בכללותו;

והואיל: והצדדים מעוניינים לעודד העסקת אנשים עם מוגבלות ולהגביר את שיעור התעסוקה של

           אנשים עם מוגבלות במשק הישראלי;

והואיל: והראיה המשותפת לצדדים הינה כי יש לקבוע נורמות ופעולות לשם השגת מטרה זו,

            בצד הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות , התשנ"ח-1998;

 

אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

הגדרות

1.      בהסכם זה:

 

_______________________

1

   רשימת הארגונים :התאחדות התעשיינים בישראל, איגוד לשכות המסחר, התאחדות בוני הארץ, התאחדות האיכרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ, התאחדות תעשייני היהלומים בישראל, התאחדות המלונות בישראל, האיגוד הארצי של מפעלי השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי האחזקה והניקיון בישראל, התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל, להב-לשכת אירגוני העצמאיים בישראל, ארגון החברות לאספקת משאבי אנוש בישראל, התאחדות ענף הקולנוע בישראל


 

אדם עם מוגבלות" – כמשמעותו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,

                                התשנ"ח- 1998;

 

" מעסיק "-             מעסיק המעסיק 100 עובדים או יותר;

 

" החוק "-               חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

 

2.      מוסכם על הצדדים כי "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות" כאמור בסעיף 9 לחוק יהא- בתום השנה הראשונה לכניסתו לתוקף של הסכם זה, יראו במעסיק אשר 2% מקרב עובדיו או יותר הם אנשים עם מוגבלות כגוף שיש בו ייצוג הולם כאמור;

בתום השנה השנייה לכניסתו לתוקף של הסכם זה, יראו במעסיק אשר 3% מקרב עובדיו או יותר הם אנשים עם מוגבלות כגוף שיש בו ייצוג הולם כאמור;

 

3.      מעסיק ימנה אדם מטעמו לאחראי תעסוקת אנשים עם מוגבלות לשם יישום סעיף 2 לעיל וקידום הייצוג ההולם כאמור, ולמען שילוב מיטבי וראוי של אנשים עם מוגבלות במקום העבודה.

4.      אין בהסכם זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

5.      הצדדים ימשיכו ויבחנו קביעת הוראות משלימות באשר למעסיקים המעסיקים פחות מ- 100 עובדים.

6.      הצדדים יקימו ועדת מעקב משותפת אשר תעקוב אחרי יישום ההסכם ותהא מוסמכת להכריע בהסכמה בחילוקי דעות בנוגע ליישומו וביצועו, ככל שיתעוררו, לרבות קשיים פרטניים ביישום ההסכם וכן לקבוע הוראות מתאימות לשם כך.

7.      הצדדים יפנו לשר הכלכלה בבקשה להוצאת צו הרחבה על הוראות הסכם זה בהתאם לסמכותו לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים. הוראות הסכם זה יכנסו לתוקף עם הוצאתו של צו הרחבה כאמור.

 

ולראייה באו הצדדים על החתום:

 

 

(  -  )                                                                         (  -  )

_______________                                                      ____________(;

נשיאות הארגונים העסקיים                               הסתדרות העובדים הכללית החדשה