בבית הדין האזורי לעבודה

הסכם: 20140082

הסכם קיבוצי מיוחד

שנערך ונחתם ביום 2 לחודש פברואר שנת 2014

 

ב י ן:                קופת חולים מאוחדת

                        (להלן - הקופה)                                                                               מצד אחד;

 

לבין:                 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - הסתדרות המעו"ף

                        וועד העובדים בקופת חולים מאוחדת

                        (שיקראו ביחד להלן - נציגות העובדים)                                                מצד שני;    

 

הואיל           והסתדרות העובדים הכללית החדשה – הסתדרות המעו"ף, הינה ארגון העובדים היציג בקופה;

והואיל          והקופה מכירה בהסתדרות המעו"ף ובוועד העובדים כנציגות העובדים בקופה לכל דבר ועניין;

והואיל          והצדדים הסכימו ביניהם על כינונם של יחסי עבודה קיבוציים בקופה ועל הסדרת יחסי העבודה ותנאי העבודה בקופה בהסכם קיבוצי מיוחד;

והואיל          וביום 26.8.2012 נחתם מסמך שכותרתו "משא ומתן קיבוצי – סיכום ביניים";

והואיל          והצדדים ניהלו משא ומתן לכריתת הסכם קיבוצי מיוחד והגיעו ביניהם להסכמות באשר לתנאי העבודה והשכר, הכל כמפורט בהסכם קיבוצי זה להלן;

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

א.      כללי

א1.  מבוא

1.       המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2.       כותרות הסעיפים בהסכם זה משמשות לצורכי נוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנות התניות בהסכם.

3.       האמור בלשון יחיד, גם ברבים משמע וההיפך, והאמור בלשון זכר, גם בלשון נקבה משמע וההיפך.

4.       כל הסכומים המפורטים בהסכם זה הינם סכומי ברוטו וכפופים לניכויים כדין.


א2. הגדרות

5.       בהסכם זה תינתן לכל מונח שלהלן המשמעות הנתונה לצידו, אלא אם נקבע במפורש אחרת:

הקופה -                        קופת חולים מאוחדת.

רפואת השיניים -           פעילות רפואת השיניים המתבצעת במרפאות הקופה.

מוסדות הקופה           בתי האבות של הקופה, רפואת הספורט, רפואה משלימה, משגב לדך.

            ההסתדרות -                 הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות המעו"ף.

            ועד העובדים -               ועד העובדים בקופה, כפי שאושר על ידי ההסתדרות.

            עובד -                           כל עובד עליו חל הסכם זה.

             עובד קיים -                   עובד המועסק בקופה במועד חתימתו של הסכם זה.

            עובד במשכורת חודשית -  עובד אשר גמול עבודתו משולם על בסיס חודשי.

             עובד שעתי -                  עובד אשר גמול עבודתו משולם על בסיס שעתי.

עובד דירוג-דרגה-        עובד אשר במועד חתימתו של הסכם זה מחושב שכרו המשולב (סמל 001) לפי טבלאות השכר החלות בשירות המדינה על דירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות.

רשימת עובדי דירוג-דרגה עליהם חל הסכם זה במועד חתימתו, רצ"ב כנספח א להסכם זה.

השכר המבוטח -           השכר המשולם בעבור שעות העבודה הרגילות לא כולל עבודה נוספת בפועל ו/או החזרי הוצאות.

למען הסר ספק מובהר, כי "שכר מבוטח" לעובד דירוג דרגההינו השכר והרכיבים בגינם מועברים תשלומים לקרן הפנסיה ולקרן השתלמות במועד חתימת הסכם זה. אין בכך כדי לשנות מן השכר הקובע לפיצויי פיטורים.

הסכם מסגרת -            הסכם קיבוצי בין המדינה ומעסיקים נוספים בשירות הציבורי לבין ההסתדרות שחל על רוב עובדי המדינה המדורגים בדירוגי השכר המיוצגים על ידי ההסתדרות.

א3. תחולת ההסכם

6.       הסכם זה יחול על הצדדים להסכם ועל כל העובדים הקיימים וכן על העובדים אשר יועסקו בעתיד בקופה, למעט עובדים כמפורט להלן:

6.1. רופאים.

6.2. עובדי המוסדות.

6.3. עובדים תפוקתיים (רופאי שיניים ושינניות) ברפואת השיניים וכן עובדי מטה רפואת השיניים.

6.4. עובדים בהיקף משרה הנופל משליש משרה (לרבות עובדים שעתיים).

6.5. עובדים תפוקתיים (המקבלים את מלוא שכרם באחוזים מן התמורה המתקבלת בקופה בגין עבודתם או לפי כמות תוצרת).

6.6. עובדים שעתיים שהינם ממלאי מקום לתקופות קצובות, שלא יעלו על שישה (6) חודשים בסך הכל מתחילת עבודתם כעובדי הקופה, בכפוף להיקף המשרה כאמור בסעיף 6.4.

6.7. בעלי תפקידים במטה ההנהלה הראשית: מנכ"ל, סמנכ"ל, ראש אגף/תחום/מערך, עוזרי מנכ"ל, קב"ט וסגניו, מנהלי מחלקות, מנהל לשכת מנכ"ל, מזכירת מנכ"ל, מנהל לשכת סמנכ"ל, רואי חשבון, מבקרי פנים, היועץ המשפטי ועד 2 סגנים במחלקה המשפטית ורכזי שכר. 

מוסכם, כי במידה שבעקבות חילופי מנכ"ל ו/או סמנכ"ל תתבקש החלפה של מנהל לשכה ו/או מזכיר של אחד מבעלי תפקידים אלה, ישובץ העובד שהחלפתו מתבקשת בתפקיד חדש פנוי ההולם את כישוריו, ובכפוף להוראות הסכם זה.

6.8. בעלי תפקידים במחוזות הקופה: מנהל מחוז; מנהל משאבי אנוש מחוזי; מנהל תפעול מחוזי; כלכלן מחוזי; מנהל שיווק מחוזי; מנהל סיעוד מחוזי; רוקח מחוזי; פיזיותרפיסט מחוזי; עו"ס מחוזי; מזכירה רפואית מחוזית; מנהל מרחב.

מוסכם כי במידה ומנהל מרחב יסיים תפקידו מסיבה שאינה משמעתית, מרצונו או לבקשת הקופה, יחזור לתפקיד ברמה זהה לתפקיד שהיה ערב מינויו לתפקיד מנהל מרחב, ויועסק בהתאם להוראות הסכם זה. מובהר כי פיסקה זו חלה על מנהלי מרחבים מכהנים ערב חתימת ההסכם.

6.9. עובדים לפרוייקטים, ובלבד שתקופת עבודתם בקופה לא תעלה על שלוש שנים.

7.       המועד לבחינת תחולת ההסכם הקיבוצי על העובדים הקיימים יהיה מועד חתימתו של הסכם זה.

8.       מוסכם כי יימשך המשא ומתן לחתימתו של הסכם קיבוצי ברפואת השיניים.

עוד מוסכם, כי הסכם קיבוצי ברפואת השיניים, לכשייחתם, יחול על כלל העובדים ברפואת השיניים, לרבות העובדים אשר הוחרגו מתחולתו של הסכם זה, ובכפוף להסכמות כפי שיושגו.

עד לחתימתו של הסכם קיבוצי כאמור, יחולו הוראותיו של הסכם קיבוצי זה על כל עובדי המינהל בלבד (לרבות סייעות) ברפואת השיניים. עם חתימתו של הסכם קיבוצי ברפואת השיניים, יחולו הוראותיו בלבד על עובדי המינהל כאמור והוראות הסכם קיבוצי זה לא יחולו עליהם עוד לכל דבר ועניין.

יודגש כי הוראותיו של הסכם קיבוצי זה לא יהוו תקדים לעניין תוכנו של המשא ומתן לחתימתו של הסכם קיבוצי ברפואת השיניים.

מובהר, כי האמור בסעיף זה יהא תקף גם במקרה בו יוחלט להפעיל את רפואת השיניים במסגרת משפטית שונה, כאשר במקרה זה ינוהל משא ומתן גם על השלכות השינוי האמור, וההסכם הקיבוצי לכשייחתם יחול על מסגרת משפטית זאת.

9.       כן מוסכם, כי ינוהל משא ומתן לחתימתו של הסכם קיבוצי במוסדות, לרבות במשגב לדך.

מובהר, כי האמור בסעיף זה יהא תקף גם במקרה בו יוחלט להפעיל את פעילות המוסדות במסגרת משפטית שונה, כאשר במקרה זה ינוהל משא ומתן גם על השלכות השינוי האמור, וההסכם הקיבוצי לכשייחתם יחול על מסגרת משפטית זאת.

ב.      תקופת ההסכם

10.   הסכם זה יהיה לתקופה בת חמש שנים, שתחילתה ביום 1.1.2013 וסיומה ביום 31.12.2017.

11.   כל צד יהא רשאי לבקש 90 יום לפני מועד תום תוקפו של הסכם זה, להכניס שינויים בהסכם, ובמקרה כזה ינהלו הצדדים משא ומתן בנוגע לשינויים המבוקשים.

ג.     הסכמים קודמים ונהלים קיימים

12.   הסכם זה אינו בא למעט ו/או לגרוע מזכויות ותנאי העסקה שניתנו בפועל כדין למי מהעובדים, ככל שניתנו, עד לחתימת הסכם זה, ככל שלא בוטלו או שונו במסגרת הסכם זה.

13.   כל הנהלים הקיימים בקופה ערב חתימתו של הסכם זה ימשיכו לחול במעמדם המשפטי הקודם לחתימת הסכם זה, כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי הקופה, למעט ככל שהוסכם אחרת בהסכם זה ו/או ככל ששונו במסגרת הסכם זה.

14.   בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה לבין הוראה בהסכם אישי או בנוהל, יחול ויחייב האמור בהסכם זה בלבד.

15.   כל שינוי בהסכם זה יעשה בהסכמת הצדדים ובכתב, ולאחר אישור הממונה על השכר ככל שנדרש על פי דין. תקופת תוקפו של השינוי תהיה כתקופת תוקפו של הסכם זה, אלא אם הוסכם במפורש אחרת. השינוי יוגש על ידי הצדדים לרישום, כנדרש בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957.

ד.    קבלה לעבודה - עקרונות בסיסיים

16.   עובדים יתקבלו לקופה בתהליכים שנועדו להבטיח את בחירת המועמד המתאים ביותר, תוך מתן אפשרות שווה לכל המועמדים, ובכפוף לאמור בהסכם זה להלן.

17.   עם קבלתו לעבודה ימסור העובד לקופה את פרטיו האישיים והרפואיים ופרטים אחרים שיידרשו והרלוונטיים לתפקידו ולהעסקתו בקופה, וכן ימסור הצהרה על מצב בריאותו, על כשירותו לעסוק בעבודה ועל בעיות ומגבלות רפואיות אשר עלולות להשפיע על ההחלטה האם לקבלו לעבודה, ככל שהדבר מתחייב מאופי העבודה והתפקיד אליהם מיועד העובד, ובכפוף לכל דין.

18.   ככל שהדבר מתחייב מאופי העבודה והתפקיד אליו מיועד המועמד, יעבור הוא בדיקות רפואיות ובדיקות התאמה לתפקיד.

19.   במסגרת עבודתם ולשם ביצוע תפקידם, יעברו העובדים השתלמויות והדרכות מקצועיות כפי שיידרש מעת לעת, ובהתאם לאמור בעניין זה בנהלי הקופה.

ה.   תקופת הניסיון והענקת קביעות

20.   תקופת הניסיון לעובד קופה תעמוד על 24 חודשי עבודה (לא כולל חל"ת).

21.   עובד אשר השלים 24 חודשי עבודה כאמור לעיל ועמד בתקופת הניסיון, יעבור למעמד של עובד קבוע.

22.   עובדים שבמועד חתימת הסכם זה מועסקים כעובדי הקופה תקופה של 24 חודשי עבודה כאמור לעיל לפחות, יקבלו מעמד של עובדים קבועים החל מיום חתימת הסכם זה.

23.   מובהר, כי במניין תקופת 24 החודשים כאמור בסעיפים 20, 21 ו- 22 לעיל, יבואו בחשבון גם תקופות עבודה כעובד המוסדות, כעובד רפואת השיניים (כל עוד פעילויות אלה לא אוגדו במסגרת אישיות משפטית נפרדת), וכן כעובד קבלן כוח אדם שהוצב בקופה.

24.   עובדים אשר מועסקים בקופה במועד החתימה על הסכם זה ואשר טרם השלימו שנתיים עבודה, יידרשו להשלים שנתיים עבודה מיום תחילת עבודתם בקופה, בין כעובדי הקופה ובין כעובדים של קבלן כוח אדם, על מנת לעבור למעמד של עובד קבוע.

25.   בכל שנה קלנדרית תהיה להנהלת הקופה הזכות להאריך את תקופת הניסיון של עד 10% מהעובדים המועמדים לקביעות לתקופה נוספת של שנה לכל היותר, לשם המשך בחינתם. עובד שתקופת הניסיון שלו הוארכה בשנה נוספת כאמור, ייחשב כעובד קבוע לאחר שהשלים שלוש שנות עבודה בקופה (לא כולל חל"ת), ובכפוף לעמידתו בתקופת הניסיון.

26.   בהסכמת ועד העובדים ניתן יהיה להגדיל בשנה קלנדרית מסוימת את מכסת העובדים שתקופת הניסיון שלהם תוארך כאמור בסעיף 25, ליותר מ-10% מהעובדים המועמדים לקביעות.

27.   לאחר שעובד ישלים פרק זמן של שנה ו- 9 חודשים מיום תחילת עבודתו בקופה, תודיע ההנהלה לו ולוועד העובדים האם היא מבקשת להאריך את תקופת הניסיון שלו בתקופה נוספת, של עד שנה לכל היותר.

28.   עובד שלא קיבל הודעה על הארכת תקופת הניסיון עד שנה ו- 9 חודשים ממועד תחילת עבודתו בקופה כאמור, יעבור למעמד של עובד קבוע בחלוף תקופת הניסיון כהגדרתה לעיל, ובלבד שעמד בתקופת הניסיון.

29.   במקרים בהם לא ניתנה הודעה על הארכת תקופת הניסיון בשל טעות, יוכל סמנכ"ל משאבי אנוש למסור הודעה כאמור על הארכה.

30.   ההודעה על המעבר למעמד של קביעות תישלח לעובד ולוועד העובדים.

ו.     איוש משרות

31.   הליך איוש משרות ייעשה בשקיפות, בשיוויון ותוך מתן הזדמנות לעובדים קיימים להתמודד על כל משרה שתפורסם.


32.   מוסכם, כי למשרות ברמת מנהל מרפאה/מכון ומעלה:

32.1.                     תפורסם הצעה להגיש מועמדות שתכלול את תיאור המשרה ודרישות התפקיד (כולל דרישות סף)(להלן - קול קורא).

32.2.                     המשרה תפורסם תחילה לעובדי הקופה בלבד (הליך איוש פנימי), תוך מתן אפשרות לעובדים להגיש מועמדות למשרה תוך 14 ימים לפחות.

32.3.                     לאחר קבלת המועמדויות למשרה יעשה מיון בהתאם לדרישות הסף המחייבות למשרה ועל פי קריטריונים אחידים.

32.4.                     כל העובדים שהגישו מועמדות ועברו את תנאי הסף והקריטריונים כאמור, יזומנו לראיון בפני המנהל הרלוונטי לאותה משרה. הראיון ייערך בנוכחות נציג משאבי אנוש.

32.5.                     נבחר מועמד פנימי, רשאית נציגות העובדים לקבל פרטים לגבי תהליך איוש המשרה כפי שהתבצע.

33.   הסתיימו הראיונות ולא נמצא מועמד מתאים לאיוש המשרה מתוך עובדי הקופה, תהא הקופה רשאית לפרסם את המשרה לאיוש חיצוני באמצעות עובד חדש, מחוץ לקופה.

33.1.                      טרם פרסום המשרה לאיוש מבחוץ, תודיע ההנהלה לוועד העובדים על החלטתה ונימוקיה.

33.2.                      לעובדי הקופה אשר הגישו מועמדות בהליך האיוש הפנימי, תינתן האפשרות להציג מועמדות גם בהליך החיצוני, כאשר תוצאות בחינת מועמדותם בהליך האיוש הפנימי ישמשו להערכת מועמדותם בהליך החיצוני.

34.   החליטה הקופה לאייש משרות ברמה שמתחת למנהל מרפאה/מכון, יחול האמור להלן:

34.1.                     כל עובד המעוניין להגדיל היקף משרה, יוכל לפנות ולעדכן את משאבי אנוש במרחב בדבר רצונו כאמור. מובהר כי אין בעצם הבקשה, כדי להתחייב בכל דרך להגדלת היקף המשרה במהלך יחסי העבודה.

34.2.                     הקופה תבחן את האפשרות לאייש את המשרה באמצעות עובדים קיימים. מובהר כי אין בעצם הבחינה כאמור, כדי להתחייב לאיוש משרה באמצעות עובדים קיימים.

34.3.                     ככל שלא יימצא מועמד מתאים מקרב העובדים הקיימים, ייעשה איוש מבחוץ.

35.   מובהר, כי הליך איוש המשרות האמור שבפרק זה רלוונטי רק לגבי משרות שלא הוצאו מתחולת ההסכם הקיבוצי.

36.   עם זאת ולמען הסר ספק, לעובדים המועסקים לפי הוראות הסכם זה, תהיה הזכות להתמודד על כל משרה, גם אם איושה ייעשה שלא לפי הליך איוש המשרות כאמור בסעיף זה.


ז.     ניוד

37.   הקופה תהא רשאית לנייד עובדים מתפקיד/עיסוק/יחידה/מרפאה, וזאת משיקולים ענייניים, בהתאם לצרכי העבודה, ובהתחשב בצרכי העובד ונתוניו האישיים והמקצועיים. ניוד עובד ייעשה עד לרדיוס של 30 ק"מ ממקום עבודתו הקודם, לכל היותר.

38.   מובהר בזאת, כי לא ניתן לנייד עובד מכוחו של סעיף זה משיקולים הנובעים מהתנהגותו של העובד, וניוד כאמור יבוצע בהתאם לסעיף 58 להלן.

39.   כל ניוד של עובד ייעשה ללא כל פגיעה בשכר המבוטח של העובד.

40.   הקופה תהא רשאית, תוך 6 חודשים מיום ביצוע הניוד, להחזיר את העובד לתפקידו הקודם, או לתפקיד מתאים אחר, וכן למשכורתו ותנאי העסקתו הקודמים וזאת מפאת אי התאמתו של העובד לתפקיד החדש. החזרה מכוח סעיף זה לא תחשב כהרעה בתנאי העבודה ו/או כהעברת עובד מתפקיד על פי הסכם זה.

41.   העובד המנויד יהא רשאי גם הוא, בחלוף 6 חודשים מיום ביצוע הניוד, לבקש לחזור לתפקידו הקודם. ככל שתפקידו הקודם אינו מאוייש או שקיים תפקיד פנוי דומה, תשקול הקופה את הבקשה בחיוב.

42.   ניוד עובד לתפקיד לצורך מילוי מקום לתקופה זמנית של עד 3 חודשים, עם אפשרות הארכה לתקופה נוספת של עד 3 חודשים, לא ייחשב כניוד לעניין סעיף זה.

ח.   פיטורים

43.   פיטוריו של עובד, לרבות של עובד שאינו קבוע, ייעשו מסיבות מספיקות, בתום לב, ועל פי דין.

44.   כל הליכי הפיטורים המפורטים להלן יחולו לגבי עובדים קבועים בלבד.

ח1.  פיטורים - כללי

45.   הליך פיטורים ייפתח כנגד עובד לאחר שסמנכ"ל, מנהל מחוז או מנהל יחידה, העביר בקשה מנומקת לסמנכ"ל משאבי אנוש.

46.   ככל שסמנכ"ל משאבי אנוש החליט, כי יש עילה המצדיקה את זימון העובד לשימוע, יעביר את הזימון לשימוע יחד עם כל החומר הרלוונטי גם לעיונו של ועד העובדים, במקביל לזימונו של העובד לשימוע.

47.   מכתב ההזמנה לשימוע יישלח לעובד זמן סביר מראש לפני השימוע, יפרט את הסיבות והשיקולים בגינם שוקלת הקופה לסיים את העסקתו והעתק ממנו יישלח לוועד העובדים, שישתתף בשימוע. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי נציג הוועד יהיה חבר בוועדת השימוע, והוא יוכל להביע דעתו בפני חברי הוועדה, אך לא תהיה לו זכות הצבעה.

48.   ועדת השימוע תיתן את החלטתה לאחר ששקלה את מכלול השיקולים.

49.   ועד העובדים ימסור את עמדתו לא יאוחר מ- 5 ימי עבודה ממועד קבלת ההחלטה. לא מסר הוועד את עמדתו במועד כאמור, יראו אותו כמי שהסכים לפיטורים.

50.   במידה שהתקבלה החלטת הפיטורים על אף התנגדות ועד העובדים, יועבר הנושא לדיון בין ראש החטיבה בהסתדרות המעו"ף ובין סמנכ"ל משאבי אנוש, אשר יתקיים בתוך 5 ימי עבודה נוספים.

51.   ככל שלא הגיעו ראש החטיבה בהסתדרות וסמנכ"ל משאבי אנוש להסכמה, יועבר הנושא לדיון בין מנכ"ל הקופה לבין יו"ר הסתדרות המעו"ף, וזאת בתוך 5 ימי עבודה נוספים. לא הושגה הסכמה, שומר כל צד על זכויותיו.

ח2.  הליך פיטורים מטעמי משמעת

52.   העתקי סיכומי פגישות ובירורים שהקופה עורכת עם עובדים ומועברים לתיקם האישי,  יועברו לעובדים.

53.   לכל עובד שמורה הזכות להעביר את התייחסותו בכתב לתוכן סיכום הפגישה או הבירור, לפי העניין, והתייחסותו תתויק בתיקו האישי בצמוד לסיכום הפגישה או הבירור.

54.   מוסכם, כי למנהלים בכל הדרגים אין כל סמכות לנקוט בסנקציה מכל סוג במסגרת פגישות ובירורים כאמור הנערכים עם עובדים.

55.   מנהל המבקש לפתוח בהליך משמעתי כנגד עובד, יפנה למנהל המחוז בבקשה לכנס ועדת משמעת מקומית.

56.   במסגרת החלטתו של מנהל המחוז באם לכנס ועדת משמעת מקומית, ייקח הוא בחשבון האם התקיימו בירורים מקדמיים עם העובד, ככל שהדבר רלוונטי לסוג העבירה הנטען.

57.   ועדת המשמעת המקומית תהיה מורכבת מ- 3 נציגים: 2 נציגי הנהלה, שימונו על ידי מנהל המחוז, ונציג ועד העובדים.

58.   לוועדת המשמעת המקומית תהיה הסמכות לנקוט באמצעים של נזיפה, התראה ו/או ניוד (בכפוף לאמור בפרק הניוד בהסכם זה), וזאת ללא פגיעה בשכר העובד, וככל הניתן גם ללא פגיעה בתנאי עבודתו.

59.   בעבירת משמעת העלולה להוביל לנקיטה בצעד של פיטורים, תתכנס ועדת משמעת ברמה הארצית בראשות סמנכ"ל משאבי אנוש.

60.   ועדת המשמעת הארצית תהיה מורכבת גם היא מ- 3 נציגים: סמנכ"ל משאבי אנוש (או מי מטעמו), שתכהן כיו"ר ועדת המשמעת, נציג הנהלה נוסף, שימונה על ידי סמנכ"ל משאבי אנוש, ונציג ועד העובדים.

61.   ועדת המשמעת הארצית תהיה רשאית לנקוט בכל צעד משמעתי כנגד העובד, לרבות פיטורים, ככל שמצאה כי העובד עבר עבירה משמעתית המצדיקה את נקיטת הצעד המשמעתי עליו החליטה. למען הסר ספק, שלילת פיצויי פיטורים תיעשה בהסכמת נציג הוועד בוועדת המשמעת או לפי פסק דין של בית הדין לעבודה.

62.   במקרים חמורים תוכל ההנהלה להחליט על השעיית עובד באופן מיידי לתקופה של עד 45 ימים, תוך יידוע נציגות העובדים, וזאת עד להחלטה אחרת של ועדת המשמעת.

במקרה של השעייה יהיה זכאי העובד לתשלום מחצית מהשכר המבוטח. עובד שיימצא זכאי על-ידי ועדת המשמעת, יהיה זכאי להשלמת מחצית השכר המבוטח שלא שולמה לו בתקופת ההשעיה.

ח3.פיטורי צמצום

63.   במקרה שיתעורר צורך בפיטורי צמצום יחול ההליך הבא:

64.   הקופה תקיים הליך היוועצות עם נציגות העובדים בנוגע לפיטורי הצמצום. במסגרת זאת ייבחן קיומן של חלופות להשגת היעדים שלא באמצעות פיטורים.

65.   במידה שלא נמצאו חלופות תקויים היוועצות בנוגע להיקף המפוטרים מחמת צמצום.

66.   לא הושגה הסכמה, תקבע הקופה את היקף המפוטרים הנדרש.

67.   קבעה הקופה את היקף המפוטרים כאמור, תיקבע זהותם בהתאם לכללים שלהלן:

67.1.                   55% מן המפוטרים ייקבעו בהתאם לשיקול דעתה של הקופה. נציגות העובדים תהיה רשאית להטיל וטו על עד 10% מן המפוטרים לפי סעיף זה, וזאת תוך 15 ימים מיום שהועברה אליה הרשימה.

67.2.                   30% מן המפוטרים ייקבעו מתוך עובדי הקופה בתקופת הניסיון.

67.3.                   15% מן המפוטרים ייקבעו מתוך עובדי הקופה הקבועים על פי עקרון "אחרון נכנס – ראשון יוצא" (LIFO), לפי חתך של תפקיד ברמת מחוז/מטה.

ח.4. שינוי מבני/ארגוני

68.   במקרה של שינוי מבני או שינוי ארגוני, תנהג הקופה בנוגע לעובדים שיושפעו מן השינוי כאמור, כדלקמן:

68.1.         ייערך הליך מיצוי פנימי לאיתור תפקיד חלופי בקופה, וזאת ברדיוס של עד 40 ק"מ ממקום עבודתם עובר לשינוי.

68.2.         באשר לעובדים לגביהם לא יימצא תפקיד חלופי, ינוהל משא ומתן עם נציגות העובדים.

ט.   סדרי העבודה

69.   סדרי העבודה ומתכונת העבודה ייקבעו על ידי ההנהלה מעת לעת, בהתאם לצרכי העבודה.

70.   שבוע העבודה בקופה לעובדים במשרה מלאה יהיה בן 40 שעות.

71.   מובהר, כי העובדים הקיימים במועד חתימת הסכם זה ימשיכו לעבוד בהתאם לסידור עבודתם בהסכמי העבודה שלהם וכפי שהיה נהוג בתקופת עבודתם.

72.   העובדים ידווחו אודות נוכחותם בעבודה באמצעות מערכת דיווח הנוכחות הקיימת בקופה.

73.   עובדים יהיו זכאים לתשלום עבור עבודה נוספת, אשר בוצעה על פי דרישת ההנהלה ואישור בכתב מראש. סעיף זה לא יחול בכל מקרה על עובדים המקבלים תשלום שעות נוספות גלובליות.

74.   התשלום עבור שעות נוספות לעובדים יבוצע על פי הדין.

י.     כללי התנהגות ומשמעת

75.   על מנת לייצר מדדים גבוהים של איכות בכל תחומי פעילותה של הקופה, לקדם את ענייניה ואת מטרותיה ומתוך ראיית טובתה של הקופה, עובדיה ולקוחותיה, מתחייבים הצדדים לפעול במשותף על מנת לאכוף קיום כללי התנהגות ומשמעת, וכן לעודד התנהגות העולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות הקבועים בקופה, על ידי כל עובדי הקופה כמפורט בפרק זה להלן.

76.   נציגות העובדים תסייע בידי ההנהלה בקיום כללי ההתנהגות והמשמעת על ידי כל עובדי הקופה, וההנהלה מצידה תפעל לסייע לוועד בהגנה על עובד מפני יחס בלתי הוגן כלפיו או מפני פגיעה בכבודו ובמעמדו.

77.   העובד יקדיש לעבודתו בקופה את כל ידיעותיו, ניסיונו, זמנו ומרצו, ויפעל כמיטב יכולתו, בנאמנות ובמסירות לקידום הקופה ולהצלחתה.

78.   העובד יעבוד בחריצות ועל פי הוראות המשמעת, ההתנהגות, וסדרי העבודה שתקבע הקופה מעת לעת.

79.   העובד לא יהיה רשאי לקבל בקשר לביצוע תפקידו תמורה או טובת הנאה מכל גורם שהוא, לרבות לקוחות או ספקים של הקופה, אלא אם כן  קיבל על כך הסכמה מפורשת של הקופה, בכתב ומראש.

80.   העובד ימלא בכל עת את כל התפקידים המוטלים עליו, בכפוף לכל דין, יבצע את הנחיות הממונים עליו ויפעל תמיד בנאמנות כלפי הקופה, ויימנע מלהזיק לה בכל דרך שהיא. העובד מתחייב לבצע בשקידה ובאחריות את עבודתו על מנת לקדם בצורה משמעותית את יעדי ומטרות הקופה.

81.   העובד מתחייב להודיע לקופה באמצעות הממונה עליו, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא אשר לגביהם יש לו עניין אישי במישרין או בעקיפין ו/או העלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו בקופה, ולפעול על פי הנחיותיו.

יא. תנאי עבודה

   א. 

   ב. 

   ג. 

   ד. 

   ה. 

   ו. 

   ז. 

   ח. 

   ט. 

   י. 

   יא. 

   יב. 

יא.1. מענק חד פעמי בגין שנת 2013

82.   בגין שנת 2013 ישולם לעובדים מענק חד פעמי, בסך של 1,200 ₪ (ברוטו), בהתאם לכללים הבאים:

82.1.         המענק ישולם אך ורק לעובדים המועסקים בקופה במועד חתימתו של הסכם זה. עובדים אשר סיימו את עבודתם בקופה, מכל סיבה שהיא, לפני מועד חתימתו של הסכם זה לא יהיו זכאים לקבלת מענק כלשהו. על אף האמור, עובדים שפרשו לגמלאות במהלך חודש ינואר 2014, יהיו זכאים למענק.

82.2.         המענק ישולם לעובדים שהתחילו עבודתם בקופה לפני יום ה- 1.10.2013, ושעבדו לפחות שלושה חודשים מלאים במהלך שנת 2013.

82.3.         עובדים המועסקים בהיקף משרה של 50% ומעלה יהיו זכאים לקבל את המענק בשלמותו (1,200 ₪ ברוטו). עובדים המועסקים בהיקף משרה הנופל מ- 50% יהיו זכאים למחצית המענק (600 ₪ ברוטו).

היקף המשרה לעניין זה לגבי עובדים חודשיים הינו היקף המשרה בחודש דצמבר 2013, ולגבי עובדים שעתיים – היקף המשרה הממוצע במהלך החודשים אוקטובר – דצמבר 2013.

למען הסר ספק, האמור בסעיף קטן זה הינו בכפוף לתחולת ההסכם כמפורט בסעיף 6 לעיל.

82.4.         בכל מקרה, המענק ישולם באופן יחסי לתקופת עבודתו של העובד במהלך שנת 2013, ובתנאי שעמד ביתר התנאים המפורטים בסעיף 82 לקבלת המענק.

82.5.         במנין תקופת העבודה לצורך תשלום המענק לא יילקחו בחשבון תקופות היעדרות בגינן לא זכאי העובד לתשלום מהקופה. על אף האמור, הרי שחופשת לידה על פי חוק וימי מילואים, יבואו במניין תקופת העבודה לצורך חישובו של המענק (ובמקרה זה ישולם המענק עם שוב של העובד/ת לעבודה).

82.6.         המענק ישולם במועד תשלום משכורת ינואר 2014.

82.7.         המענק אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או חישוב ערך שעה, ולא יבוצעו בגינו הפרשות כלשהן לקופת גמל (לרבות לקרן השתלמות, לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים).

יא.2.     תוספות שכר

יא.1.2.  עובדים חודשיים

83.          החל משנת 2014 ועד לתום תקופת תוקפו של הסכם זה, יהיו העובדים זכאים לתוספות שכר, בהתאם לוויתקם בקופה ולגובה שכרם, וזאת בשיעורים כמפורט להלן:

83.1.     עובדים, אשר טרם השלימו 5 שנות עבודה מיום תחילת עבודתם בקופה, יהיו זכאים לתוספת שכר חודשית בגובה 100 ₪.

83.2.     עובדים, אשר השלימו 5 שנות עבודה מיום תחילת עבודתם בקופה, יהיו זכאים לתוספת שכר חודשית בהתאם לגובה השכר המבוטח, ממועד השלמת 5 שנות עבודה כאמור וכמפורט בטבלה שלהלן:

גובה שכר מבוטח

(למשרה מלאה)

ינואר 2014

ינואר 2015

(השלמה)

0-5,000 ₪

300 ₪

500 ₪

5,000-7,500 ₪

250 ₪

400 ₪

7,500-20,000 ₪

200 ₪

350 ₪

83.3.     מובהר, כי עובדים שהשכר המבוטח שלהם למשרה מלאה עולה על 20,000 ₪, לא יהיו זכאים לתוספת שכר כלשהי מכוח פרק יא.1.2 זה.

84.   כן מובהר, כי תוספות השכר הנקובות לעיל הינן לעבודה במשרה מלאה, וישולמו באופן יחסי בהתאם להיקף המשרה.

85.   עוד מובהר, כי הוותק לעניין תוספות השכר כאמור בסעיפים לעיל, יתייחס לתקופת העבודה כעובדי הקופה.

86.   תוספות השכר כאמור לעיל בסעיף זה יהוו חלק מבסיס השכר לכל דבר ועניין לרבות לערך השעה, לפיצויי פיטורים, לקרן השתלמות ולהפרשות פנסיוניות.

השכר הקובע לעניין גובה התוספת הינו שכר העובדים בחודש דצמבר 2013, או השכר בחודש בו מלאו לעובד חמש שנים, לפי המאוחר.

יא.2.2.  עובדים שעתיים

87.          החל משנת 2014 ועד לתום תקופת תוקפו של הסכם זה, יהיו זכאים העובדים המקבלים שכר לפי שעה ואשר הסכם זה חל עליהם (עובדים שעתיים) לתוספות שכר לערך שעה, בהתאם לוויתקם בקופה ולגובה שכרם לערך שעה, על פי הטבלה האמורה לעיל בחלוקה           ל- 175.

יא.3.2 עובדי מחשוב

88.          בנוסף לתוספות הנקובות לעיל יתעדכן שכרם של עובדי המחשוב, המועסקים כיום בקופה ואשר עבדו בקופה בחודש דצמבר 2013, וזאת בהתאם לשיעורים המפורטים בנספח ב להסכם זה ובתוקף ממשכורת דצמבר 2013.

יא.3. עדכונים להסכמי מסגרת ארציים

89.          הסכמי המסגרת שייחתמו מעת לעת במגזר הציבורי לאחר חתימת הסכם זה ובתקופת הסכם זה, יחולו על העובדים עליהם חל הסכם זה, על כל הוראותיהם. הסכמי החלה יועברו לאישור הממונה על השכר.

יא.4. חופשה שנתית

90.         החל מיום 1.1.2014 תעמוד מכסת ימי החופשה לעובדי הקופה בהתאם למכסות שלהלן ובהתאם לאורך שבוע העבודה הקבוע לכל עובד, וזאת ככל שאינם זכאים למכסה גבוהה יותר על פי חוק:

שנה

מספר ימי עבודה לשבוע בן 5 ימים

מספר ימי עבודה

לשבוע בן 6 ימים

2014

17

20

2015

19

22

2016 ואילך

22

26

91.         המכסות שלעיל הינן למשרה מלאה, ויחושבו באופן יחסי להיקף משרתו של העובד.

92.         מועדי החופשה של העובדים מדי שנה ייקבעו בהתאם לצרכיה של הקופה, תוך התחשבות בצורכי המנוחה וברצונו של העובד.

93.         הקופה תאפשר לכל עובד לנצל את מלוא מכסת ימי החופשה השנתית העומדת לזכותו במהלך אותה שנה, ועל העובד יהיה לנצל מכסה זו, ומתוכה לפחות 7 ימים רצופים, בהתאם לנהלי הקופה.

94.         מוסכם כי כל עובד יהיה רשאי לצבור לכל היותר עד 55 ימי חופשה לשבוע עבודה בן 5 ימים ועד 65 ימי חופשה לשבוע עבודה בן 6 ימי חופשה.

יא.5. מחלה

95.         זכאותם של העובדים להיעדרות בגין מחלה ולצבירה תהיה בהתאם לחוק.

96.         על אף האמור בסעיף 95, דמי המחלה ישולמו באופן מלא החל מיום ההיעדרות הראשון מפאת מחלה.

97.         עובד הנעדר מן העבודה מפאת מחלה שלו או של בן משפחתו, יודיע על כך לממונה עליו לפני או במהלך היום בו אמור היה להתייצב לעבודה. בנסיבות יוצאות דופן, שימנעו מן העובד להודיע על היעדרותו ביום ההיעדרות הראשון, יודיע העובד על היעדרותו בהקדם האפשרי.

98.         עם חזרתו של העובד לעבודה ימציא העובד לקופה תעודה רפואית על מחלתו או מחלת בן משפחתו. מוסכם, כי במקרה של היעדרות ממושכת מפאת מחלה לתקופה ארוכה מ-30 יום תהיה הקופה רשאית לדרוש מן העובד להיבדק על ידי רופא תעסוקתי.

99.         עובד קופה זכאי לנצל ימי מחלה בשל מחלת ילד או מחלת בן/בת זוג או מחלת הורה על פי חוק.  

100.      למען הסר ספק, העובדים לא יהיו זכאים לפיצוי על אי ניצול ימי מחלה.

יא.6. אבל

101.      עובד אשר נפטר קרוב משפחה שלו רשאי להעדר מהעבודה לצורך אבל בהתאמה למנהגי דתו, ובכפוף לאמור בסעיף 102.

102.      היעדרות בגין האבל תמשך עד שבעה ימים קלנדריים רצופים.

103.      "קרוב משפחה" - בן או בת זוג, בן או בת, אב, אם, אח או אחות, ידוע/ידועה בציבור.

104.      הקופה תשלם את שכרו של העובד עבור תקופת ההיעדרות מחמת האבל. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ימי האבל לא יבואו על חשבון מכסת החופשה השנתית של העובד.

יא7.  דמי הבראה

105.      החל משנת 2016 יהיו העובדים זכאים למספר ימי ההבראה בהתאם למכסה החלה בשירות המדינה, כעדכונה מעת לעת, בהתאם לוויתקם כעובדי הקופה, באופן יחסי להיקף המשרה, וכמפורט להלן:

ותק (בשנים)

מספר ימי הבראה

0-3

7

4-10

9

11-15

10

16-19

11

20-24

12

25 ומעלה

13

 

106.      תעריף ימי ההבראה יהיה בהתאם לנהוג בשירות המדינה, כעדכונו מעת לעת.

107.      מועדי התשלום וכללי החישוב ימשיכו להיות כפי שנהוג במועד חתימתו של הסכם זה.

108.      עד לכניסתו של פרק זה לתוקף, ימשיכו לחול ההסדרים החלים על כל עובד לעניין תשלום דמי הבראה.

יא.8  החזר הוצאות נסיעה

109.      תשלום החזר הוצאות נסיעה ייעשה בהתאם להוראות צו ההרחבה הכללי במשק.

יב.      ביטוח פנסיוני

110.      הגדרות לפרק זה:

"ביטוח פנסיוני" - הפקדות הקופה בגין העובד לקופות הגמל ו/או קופות הביטוח השונות.

"קופת גמל/קופת ביטוח" בהסכם זה - כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005.

יב1.   שמירת זכויות עובדים קיימים

111.      למען הסר ספק, הקופה תמשיך להפקיד ברצף בגין עובדים קיימים הפקדות שלא יפחתו ממלוא ההפקדות לקופות הגמל ו/או קופות הביטוח השונות כפי שהיו ערב מועד חתימת הסכם זה, ואין באמור בפרק זה להלן, כדי לפגוע ו/או למעט מכל זכויות ו/או הסדרים ביטוחים או פנסיוניים שהיו לעובדים הקיימים ערב חתימת הסכם זה, ובכלל זה סכום דמי הגמולים, גובה השכר המבוטח, רכיבי השכר המבוטחים, שיעורי ההפקדה ומועדי ההפקדות ובכל מקרה, לא יפחתו זכויותיהם של עובדים כאמור מהתנאים כמפורט להלן, ובכפוף לאמור בסעיף 112, ובלבד ששיעורי ההפרשות אינם עולים על התקרות המוכרות לפי כללי מס הכנסה.

יב2.   ביטוחים פנסיוניים

112.      לעניין כל זכויותיהם הפנסיוניות של העובדים, ובכלל זה זכויותיהם לביטוח פנסיוני כהגדרתו לעיל, מוסכם כי החל מיום 1.1.2014, יוגדלו שיעורי ההפרשות לביטוח פנסיוני, כמפורט להלן בסעיף 112.1 וכי מיום 1.7.2015 יוגדלו ההפרשות לביטוח פנסיוני בהתאם להסדר שחל במגזר הציבורי, כאמור בהסכם הקיבוצי שנחתם ביום 8.5.2013 בין מדינת ישראל ומעסיקים במגזר הציבורי לבין ההסתדרות וכמפורט להלן בסעיף 112.2, ואלו יעודכנו בהתאם להסכמים שיחולו בעתיד במגזר הציבורי כאמור בסעיף 89 לעיל, והכל על בסיס השכר המבוטח כהגדרתו בהסכם זה, כדלקמן:

112.1.      החל מיום 1.1.2014 – תשלומי מעביד בגובה 13% מהשכר המבוטח (6% לפיצויים + 7% לתגמולים). בנוסף, משכר העובד ינוכה ויועבר לקרן הפנסיה שיעור של 6.5% לתגמולים מהשכר המבוטח.

112.2.      החל מיום 1.7.2015 - תשלומי מעביד בגובה 13.5% מהשכר המבוטח (6% לפיצויים + 7.5% לתגמולים). בנוסף, משכר העובד ינוכה ויועבר לקרן הפנסיה שיעור של 7% לתגמולים מהשכר המבוטח.

יג.        קרן השתלמות

113.      כל עובד יהיה זכאי לביצוע הפרשות לקרן השתלמות לפי בחירתו, החל מהיום הראשון לעבודתו בקופה, אך לא לפני ה- 1.1.2015, אלא אם כבר הוענקה לו זכות כאמור. כל עוד העובד לא בחר, ברירת המחדל תהיה קרן רעות.

114.      החל מיום 1.1.2015 הכללים לביצוע הפרשות לקרן השתלמות יהיו כדלקמן:

114.1.                  ההפרשות לקרן השתלמות יעשו מהשכר המבוטח של העובד כהגדרתו בהסכם זה, וזאת בשיעורים של 7.5% על חשבון הקופה ו- % 2.5 על חשבון העובד.

114.2.                  מובהר, כי ההפרשות לקרן השתלמות בעבור עובדים שעתיים יבוצעו בגין השכר המבוטח, אך לא יותר מתקרת השכר הפטורה לענין תשלום מס הכנסה .

114.3.                  עם סיום יחסי העבודה ובכפוף לדין, ישוחררו לזכות העובד הסכומים שנצברו לזכותו בקרן ההשתלמות (חלק עובד וחלק מעביד על פירותיהם).

יד.      עובדי "דירוג-דרגה"

115.      מוסכם בזאת במפורש, כי החל ממועד חתימתו של הסכם זה, אך לא לפני יום 1.1.2014, עובדי דירוג-דרגה לא יקודמו עוד בדרגות, אלא שכרם יעודכן על פי המנגנון הקבוע בהסכם קיבוצי זה בלבד, ועל פי עדכוני השכר שיחולו מעת לעת על כלל עובדי הקופה, כפי שיאושרו על ידי הממונה על השכר.

116.      על אף האמור בסעיף 115, מובהר כי לעניין תוספת הוותק, תוספות השכר לשנים 2014 ו-2015 שבפרק יא.2 לעיל, כוללות את תוספת הוותק המשולמת לעובדי דירוג-דרגה, ועל כן בשנתיים אלה בלבד לא יקבלו הם תשלום נוסף בגין תוספת ותק.

117.      על אף האמור לעיל, ימשיכו עובדי דירוג-דרגה ליהנות מן התנאים הנלווים הבאים: מכסות חופשה ומחלה, פיצוי על ימי מחלה בלתי מנוצלים, מענק י"ג (רק לעובדים שקיבלו אותו בפועל בפסח תש"ע), מענק יובל וביגוד, והכל כפי שהיה נהוג בקופה לגבי עובדים אלה עובר לחתימת הסכם זה.

טו.      דמי חבר ודמי טיפול מקצועי ארגוני

118.      הקופה תנכה ממשכורתו של כל עובד עליו חל ההסכם הקיבוצי מדי חודש, דמי חבר או דמי טיפול מקצועי ארגוני (אלא אם העובד חבר בארגון עובדים אחר), וזאת בהתאם להנחיות ההסתדרות ובכפוף לתקרה, ככל שקיימת בדין, ותעבירם להסתדרות, והכל לפי חוק הגנת השכר.

119.      עובד אשר לא חל עליו ההסכם הקיבוצי, אך יהיה ברצונו להצטרף להסתדרות, ינוכו משכרו, על פי בקשה בכתב שיגיש העובד לקופה ובכפוף להוראות הדין, דמי החבר ויועברו להסתדרות.

120.      בנוסף, תנכה הקופה ממשכורתם של העובדים, עליהם חל הסכם קיבוצי זה, מדי חודש בחודשו, דמי ועד בשיעור של 0.4%, או שיעור אחר כפי שייקבע מעת לעת על ידי מוסדותיה המוסמכים של ההסתדרות ובכפוף לתקרה ככל שקיימת בדין, ותעבירם לחשבון הוועד.

טז.     מנגנון יישוב חילוקי דעות

121.      חילוקי דעות בין הקופה לבין נציגות העובדים יתבררו כמפורט להלן:

121.1.           המחלוקת תובא להכרעה בין סמנכ"ל משאבי אנוש או מי מטעמו ויו"ר ועד העובדים או סגנו תוך 7 ימי עבודה.

121.2.           לא הגיעו סמנכ"ל משאבי אנוש ויו"ר ועד העובדים או סגנו להסכמה, תובא המחלוקת להכרעה בין מנכ"ל הקופה לבין יו"ר הסתדרות המעו"ף ויו"ר ועד העובדים תוך 7 ימי עבודה.

יז.       שקט תעשייתי ומיצוי תביעות

122.      הסכם זה מעגן את תנאי עבודתם של עובדי הקופה כמפורט בו, וממצה את כל תביעות הצדדים, ובכלל זה נושא שכר ותנאים נלווים, בתקופת תוקפו של הסכם זה.

123.      בתקופת תוקפו של הסכם זה, וכן במהלך ששת החודשים שלאחר תום תוקפו, ישמרו הצדדים על שקט תעשייתי מלא, ולא ישבשו את מהלך העבודה התקין באופן כלשהו בעניינים המוסדרים בהסכם זה. התחייבות זו אינה חלה במקרה שיוכרז סכסוך עבודה ברמה הארצית במשק.

יח.      כללי

124.      לנוכח הצורך להתארגן לקראת יישומו של הסכם זה, תיישם הקופה את האמור בו לעניין תוספות שכר עד חודשיים ממועד חתימתו של הסכם זה ואת האמור בו לעניין חופשה עד ארבעה חודשים ממועד חתימת ההסכם. למען הסר ספק, המענק ישולם כקבוע בהסכם.

125.      הסכם זה נחתם לאחר שהתקבל אישורו של הממונה על השכר במשרד האוצר לגבי תוכנו וניסוחו.

126.      כמו כן נחתם הסכם זה לאחר שניתן אישורו של הממונה על השכר לכך, כי הסכם זה הינו "הסכם קיבוצי מאושר" לעניין החוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו-2014 (הוראת שעה), תשע"ג-2013, זאת מאחר שהתשלומים מכוחו של הסכם זה לתקופה שבין יולי 2013 ועד ליום 31.12.2014 משקללים הפחתת עלות שכר בשווי ערך (לכל הפחות) להפחתת השכר של 1% כפי שהוחלה במגזר הציבורי.

 

 

 

127.      מובהר בהקשר זה, כי לגבי עובדי דירוג-דרגה כבר הוחלו הוראותיו של ההסכם הקיבוצי מיום 8.5.13 בין ההסתדרות הכללית החדשה לבין מדינת ישראל.

128.      הסכם זה יישלח לרישום.

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

                 (- )                                                  (- )                                           (- )

______________________         ______________________          ___________________

                     

       קופת חולים מאוחדת                  הסתדרות העובדים החדשה                               ועד העובדים

 


תיקון להסכם קיבוצי מיוחד מיום 2.2.2014

שנערך ונחתם ביום ___ לחודש פברואר שנת 2014

 

ב י ן:                קופת חולים מאוחדת

                        (להלן - הקופה)                                                                               מצד אחד;

 

לבין:                 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - הסתדרות המעו"ף

                        וועד העובדים בקופת חולים מאוחדת

                        (שיקראו ביחד להלן - נציגות העובדים)                                                מצד שני;    

 

 

 

  1. מוסכם, כי פרק יב להסכם הקיבוצי מיום 2.2.2014, שכותרתו הינה "ביטוחים פנסיוניים" יתוקן, כך שיתוספו סעיפים 112.3 - 112.5:

"112.3   הפקדות ותשלומי הקופה לביטוח הפנסיוני כאמור בפרק זה עבור רכיב פיצויי הפיטורים (6%) יבואו במקום 72% מתשלום פיצויי הפיטורים על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963, וזאת בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד.

למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של עובד לתשלום פיצויי פיטורים בגין שכר ו/או רכיבים ו/או תקופות ו/או שיעורים אשר בגינם לא בוצעו הפקדות לפיצויי פיטורים, והכל בכפוף לדין ולהסכמים החלים על הצדדים.

112.4     מלוא הפקדות ותשלומי הקופה עבור רכיב פיצויי פיטורים בקופות הגמל ו/או בקופות הביטוח השונות אינן ניתנות להחזרה לחברה, וישוחררו לעובד, בכל מקרה, עם סיום עבודתו בחברה מכל סיבה שהיא. זאת, למעט במקרה בו נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים או לחלקם בפסק דין מכוח סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, ובמידה שנשללה.

                         אין באמור, כדי לגרוע מזכות העובד על פי דין לשחרור, בכל מקרה, של מלוא הכספים שנצברו לו (חלק עובד וחלק מעביד), שאינם פיצויים בקופות הגמל ו/או קופות הביטוח השונות.

            112.5     הקופה תהיה רשאית להפקיד השלמת פיצויי פיטורים עד ל- 8.33% מהשכר המבוטח לקופת הגמל/קופת הביטוח בה מבוטח העובד, ככל שהדבר אפשרי על פי דין, או לרכיב פיצויים בקופת גמל נפרדת על שם העובד (להלן: "השלמת פיצויי פיטורים"). הפקידה הקופה השלמת פיצויי פיטורים כאמור, יבואו גם כספי השלמת פיצויי הפיטורים במקום פיצויי פיטורים בהתאם לאמור בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, בתנאים המפורטים בסעיף 112.3 לעיל בהתאמה ואף הם ישוחררו לעובד בכל מקרה עם סיום עבודתו, כמפורט בסעיף 112.4 לעיל.

            112.6     לא הפקידה הקופה הפקדות בגין השלמת פיצויי פיטורים, תשלם לעובד שסיים עבודתו בנסיבות מזכות, השלמת פיצויי פיטורים בהתאם להוראות הדין ולהסכמים החלים על הצדדים."

  1. מוסכם, כי תיקון זה יהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם הקיבוצי מיום 2.2.2014 ויוגש לרישום יחד עימו.

 

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

                    (- )                                                           (- )                                           (- )

______________________         ______________________          ___________________

                     

       קופת חולים מאוחדת                  הסתדרות העובדים החדשה                               ועד העובדים