הסכם עבודה קיבוצי כללי בענף הניקיון והתחזוקה

לללהסכם: 20137035

 

הסכם עבודה קיבוצי כללי בענף הניקיון והתחזוקה

 

שנערך ונחתם בתל אביב ביום 11 ביולי 2013

 

 

 

בין :     ארגון חברות הנקיון בישראל, ע"ר 580561926

                                                                                                (להלן: "הארגון")                                                                                              מצד אחד;

 

 

לבין :               הסתדרות העובדים הכללית החדשה – האגף לאיגוד מקצועי-

האיגוד הארצי של עובדי הניקיון

 

 

(להלן:"ההסתדרות")                                                                מצד שני;

 

 

 

הואיל:         וארגון חברות הנקיון בישראל הינו ארגון המעסיקים בענף הניקיון והתחזוקה המאגד בתוכו ומייצג מעסיקים בענף הנקיון והתחזוקה (להלן: "ענף הניקיון " ו/או "הענף")וההסתדרות הינה ארגון עובדים הגדול במשק והינה ארגון העובדים היציג;

 

והואיל: והצדדים מכירים במשותף בצורך בקיומו של הסכם חדש בענף הניקיון, אשר יבטא את התמורות החקיקתיות והפסיקתיות במשפט העבודה, לרבות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב – 2011;

 

והואיל         והצדדים מעוניינים בהשתתת מערכת יחסי עבודה תקינה ומשופרת שתבוא לידי ביטוי בהסכם קיבוצי חדש אשר יבטיח לעובדי הניקיון והתחזוקה שכר ותנאי עבודה ראויים לעבודתם הקשה, אשר יגדיר את זכויותיהם וחובותיהם של העובדים והמעסיקים ואשר יסדיר את הדרכים לפתרון הבעיות הנוגעות ליחסי עבודה בדרך של משא ומתן קיבוצי;

 

והואיל         והצדדים מכירים בעיסוק שירותי הניקיון כמקצוע ומשלח יד חשוב וחיוני המצריך את העוסקים בו בהכשרה, מיומנות ומומחיות;

 

והואיל:        והצדדים להסכם זה מעוניינים לפעול לאכיפה יעילה ופעילה של זכויות וחובות העובדים והמעסיקים בענף הניקיון, לרבות של הוראות הסכם זה, כך שהתחרות בענף הניקיון אל מול מזמיני השירותים תהא הוגנת וראויה, תתבסס על איכות השירות ואיכות העסקת עובדי הניקיון ותאפשר קיום בכבוד;

 

ו הואיל        וברצון הצדדים להבטיח כי העסקת עובדים בענף הניקיון תהא ראויה והוגנת, וזאת תוך מניעת עריכת "מכרזי/הצעות הפסד" ו/או מניעת חוזי הפסד לשם שמירת זכויות העובדים בענף;

 

 

לפיכך, הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

1.                     מבוא, פרשנות וכותרות

 

(א)     בהסכם זה מילים המתייחסות למין זכר כוונתן גם למין נקבה ולהיפך ומילים המתייחסות למספר יחיד כוונתן גם למספר רבים, וכן להיפך, אלא אם צויין במפורש אחרת.

 

(ב)     המבוא להסכם זה והנספח לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 

(ג)      כותרות הסעיפים מובאות לנוחויות הקריאה וההתמצאות בלבד ואין ללמוד מהן לעניין פרשנות ההסכם, הרחבתו או צמצומו.

 

 

2.                     הגדרות

 

"חברה ו/או מעסיק"                  חברה העוסקת בתחום ניקיון ו/או תחזוקה;

 

"מזמין שירות"                           מי שאצלו ו/או בחצריו ו/או עבורו מועסק עובד  כהגדרתו בהסכם זה.

 

"עובד"                                      כל עובד המועסק ע"י חברה בעבודת ניקיון ו/או תחזוקה,ובכלל זה עובד חודשי ועובד בשכר, בין אם מועסק במשרה מלאה ובין אם מועסק במשרה חלקית, לרבות אם אינה מבוצעת בחצרי מזמין השירות.

 

            "עובד חודשי"                           עובד המקבל משכורת חודשית.

 

            "עובד בשכר"                           עובד המועסק בשכר שעתי.

 

"אחראי ניקיון"                         עובד כהגדרתו לעיל אשר גם אחראי על עובדי ניקיון אחרים.

 

"קצובת נסיעה"                        השתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה של העובד לעבודה וממנה;

 

"שנה"                                      פרק זמן של שניים עשר חודשים, שתחילתו באחד בינואר.

 

3.                     סוג ההסכם והיקפו

 

הסכם עבודה זה הינו הסכם קיבוצי כללי ויחול על:

(א)                                            כל המעסיקים בענף לניקיון ותחזוקה בישראל החברים בארגון חברות הנקיון בישראל בעת חתימת הסכם זה או שיצטרפו כחברים לארגון במהלך תקופת תוקפו של הסכם זה.

 

(ב)                                            כל עובד המועסק במועד חתימת הסכם זה ו/או יועסק בעתיד אצל המעסיק בתקופת ההסכם, אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה.

 

4.                     תוקף ותחולת ההסכם

(א)                                                           תוקפו של הסכם זה, למעט ההוראות המוזכרות בסעיף 4(ב) שלהלן, מותנה במתן צו הרחבה להסכם. כניסתו לתוקף של הסכם זה הינה מהמועד בו יפורסם צו ההרחבה ברשומות. עד למועד פרסומו של צו ההרחבה, יחולו על העובדים הוראות הסכם זה אשר נכנסו לתוקף כאמור בסעיף קטן 4(ב) שלהלן וכן הוראות צו ההרחבה הקיים בענף הניקיון והתחזוקה.

 

(ב)                                                           הוראות סעיפים 4-1, 6, 7, 14- 25, 27(א), 28, 30, 32, 33, 40-35 ונספח א שלהלן שבהסכם זה ייכנסו לתוקף עם חתימת הסכם זה.

(ג)      למען הסר ספק, הסכם זה אינו גורע מהוראות מיטיבות מכוח כל דין או הסכם.

 

5.                     תעריף שעתי/שכר חודשי

(א)                                            עובד בשכר, יהיה זכאי לתעריף שעתי בגובה 24.98 שקלים חדשים (עשרים וארבעה שקלים חדשים ותשעים ושמונה אגורות).

 

(ב)                                            עובד המועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי בגובה 4,646.25 ₪ (ארבעת אלפים, שש מאות, ארבעים וששה שקלים חדשים ועשרים וחמש אגורות).עובד המועסק במשרה חלקית, יחושב השכר החודשי יחסית לחלקיות משרתו.

 

(ג)                                             אחראי ניקיון בשכר, יהיה זכאי לתעריף שעתי בגובה 26.09 שקלים חדשים (עשרים ושישה שקלים חדשים ותשע אגורות).

 

(ד)                                             אחראי ניקיון המועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי בגובה 4,852.75 ₪ (ארבעת אלפים, שמונה מאות, חמישים ושניים שקלים חדשים ושבעים וחמש אגורות). אחראי ניקיון המועסק במשרה חלקית, יחושב השכר החודשי יחסית לחלקיות משרתו.

 

(ה)                                            התעריף השעתי והשכר החודשי, כאמור לעיל, יעודכן בהתאם לעדכוני השכר בהסכמים שבין המדינה לבין ההסתדרות ואשר מוחלים על עובדי ניקיון ושמירה במדינה כמזמינת שירות.

 

 

6.       עבודה בשעות נוספות

 

(א)                                            עובדים יועסקו אך ורק בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 (להלן: "חוק שעות עבודה ומנוחה"), ובמסגרת שעות העבודה המותרות על פיו.

 

(ב)                                            שבוע העבודה של עובד יהיה 43 שעות שבועיות. בהתאם להיתרים הכלליים להעבדת שעות נוספות, עובד לא יעבוד יותר מ-12 שעות ביום.

 

(ג)      מבלי לגרוע מהוראות כל דין, בגין השעה התשיעית והעשירית באותו יום עבודה (יום חול), יהיה עובד זכאי לשכר עבודה של 1.25 משכרו הרגיל. בגין השעה האחת עשרה והשתים עשרה באותו יום עבודה (יום חול), יהיה עובד זכאי לשכר עבודה של 1.5משכרו הרגיל.

 

7.       תוספת ותק

 

(א)                                            עובד יהיה זכאי, החל מהשנה השנייה ואילך לעבודה, לתוספת ותק בגובה 0.35 ₪ לכל שעת עבודה. החל מהשנה השישית ואילך, יהיה עובד זכאי לתוספת ותק בגובה של 0.46 ₪ לכל שעת עבודה.

 

(ב)                                            מובהר כי חישוב ותק העובד ייעשה לפי ותק אצל המעסיק או אצל מזמין השירות, לפי הגבוה. מזמין השירות ידווח למעסיק על שנות הוותק של העובד אצל מזמין השירות.

 

 

8.       מענק מצוינות ו/או התמדהו/או פעולות רווחה

על מנת לעודד מצוינות ו/או התמדה ו/או פעולות רווחה בעבודה, יהיה על המעסיק לשלם, אחת לשנה, מענק מצוינות ו/או התמדה(בונוס)(להלן – "מענק") לעובדים ו/או לממן פעולות רווחה לעובדים, והכל בכפוף לאמור להלן:  

(1) הסכום הכולל של המענקים ו/או פעולות הרווחה שישולמו על ידי המעסיק בעד כל שנה קלנדארית יהיה 1% מבסיס השכר באותה שנה. לעניין זה, "בסיס השכר"  – הסך הכולל המצרפי של הרכיבים הבאים אשר להם זכאים כל העובדים אשר הועסקו על ידי המעסיק באותה שנה:

(א)     השכר המחושב לפי סעיף 5 לעיל;

(ב)      גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה (ככל שהעובד זכאי להם);

(ג)       קצובת נסיעה.

(2) מובהר כי מעסיק יחלק בכל שנה את הסכום הכולל במלואו.

(3) מבלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (1) ו-(2) שלעיל, צוות משותף להסכם זה יגבש בתוך 90 יום ממועד חתימת הסכם זה אמות מידה לחלוקת מענק המצוינות ו/או התמדה ו/או פעולות רווחה.

(4) עובד יוכל להיות זכאי למענק רק אם יועסק בתקופה בעדה משולם המענק, כולה או חלקה, לפי העניין.

(5) מעסיק ישלם את המענק לעובדים, אשר יהיו זכאים לו, לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום השנה שבעדה (או בעד חלקה, לפי העניין) משולם המענק. פעולות הרווחה יכול ויהיו במועדים אחרים בשנה קלנדארית שלאחר השנה שבגינה הן משולמות.

(6) המענק שישולם כאמור בסעיף זה, אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן (לרבות הפרשות לקופת גמל, ובכלל זה קרן פנסיה וקרן השתלמות). 

 

9.                הפרשות לקופת גמל לקצבה

 

(א)                                             עובד יבוטח בקרן פנסיה מקיפה, אלא אם הודיע למעסיק אחרת. כל עוד לא הודיע העובד למעסיק באיזו קופת גמל הוא מבקש להיות מבוטח, יבוטח בקרן פנסיה מקיפה שתיבחר על ידי ההסתדרות והארגון במשותף, מעת לעת, ותהווה קרן ברירת מחדל (להלן – "קרן פנסיה").

 

(ב)     בעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה יהיה על המעסיק לנהוג בהתאם לאמור להלן:

 

(1)   שיעור ההפרשות בעד רכיבי השכר המובאים בחשבון לחישוב פיצויי פיטורים, לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן – חוק פיצויי פיטורים) (לרבות שכר יסוד, תוספת ותק, דמי חופשה, דמי מחלה, תשלום בגין חגים, מילואים, דמי לידה וכיוצ"ב)ובעד רכיב דמי הבראה, יהיה כדלקמן:

 

(א)     בעד תקופת העבודה מיום כניסתו לתוקף של הסכם זה ועד ליום 30.6.2015:

 

שיעור הפרשות המעסיק יעמוד על 7% לתגמולים ו-8.33% לפיצויים (סה"כ 15.33%). מוסכם כי ההפרשות לפיצויים (8.33% כאמור) יבואו במקום מלוא החבות בפיצויי פיטורים; לעניין זה, יחולו כללי האישור הכללי שניתן מכוח  סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, למעט הצורך בחתימה על הסכם בכתב.

 

שיעור הפרשות העובד יעמוד על 6.5% לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו.

 

(ב)     בעד תקופת העבודה החל מיום 1.7.2015 ואילך:        

 

שיעור הפרשות המעסיק יעמוד על 7.5% לתגמולים ו-8.33% לפיצויים (סה"כ 16.33%). מוסכם כי ההפרשות לפיצויים (8.33% כאמור) יבואו במקום מלוא החבות בפיצויי פיטורים; לעניין זה, יחולו כללי האישור הכללי שניתן מכוח  סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, למעט הצורך בחתימה על הסכם בכתב.

 

שיעור הפרשות העובד יעמוד על 7% לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו.

 

(2)   שיעור ההפרשות בעד הגמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום המנוחה (ככל שהעובד זכאי להם), יהיה כדלקמן:

 

(א)     בעד תקופת העבודה החל ממועד כניסתו לתוקף של הסכם זה ועד ליום 30.6.2015:

 

שיעור הפרשות המעסיק יעמוד על 7% לתגמולים ו-6% לפיצויים.

 

שיעור הפרשות העובד יעמוד על 6.5% לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו.

 

(ב)     בעד תקופת העבודה חל מיום 1.7.2015:

 

שיעור הפרשות המעסיק יעמוד על 7.5% לתגמולים ו-6% לפיצויים.

 

שיעור הפרשות העובד יעמוד על 7% לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו.

 

(3)   שיעור ההפרשות בעד קצובת נסיעה, יהיה כדלקמן:

 

שיעור הפרשות המעסיק יעמוד על 5% לתגמולים.

 

שיעור הפרשות העובד יעמוד על 5% לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו.ככל שאין מניעה לכך, לפי כל דין והוראות אגף שוק ההון הביטוח החיסכון, ההפרשות האמורות יעשו לקרן פנסיה.

 

 

10.             קרן השתלמות

מעסיק יהיה מחויב להפריש עבור עובד תשלומים חודשיים לקרן השתלמות, החל ממועד כניסתו לתוקף של הסכם זה או תחילת עבודתו של העובד, לפי המאוחר. מובהר כי יועברו בגין כל עובד תשלומים לקרן השתלמות שבה יבחר וככל שלא הודיע למעסיק על זהות קרן השתלמות, יופקדו עבורו התשלומים לקרן ההשתלמות, שתיבחר מעת לעת על ידי ההסתדרות והארגון במשותף, והיא תהווה קרן ברירת מחדל.שיעור ההפרשות לקרן ההשתלמות יהיו כדלקמן:

 

הפרשת המעסיק – 7.5% מהשכר המחושב לפי סעיף 5 לעיל וכן מדמי ההבראה.

 

הפרשת העובד – 2.5% מהשכר המחושב לפי סעיף 5 לעיל וכן מדמי ההבראה, אשר ינוכו ממשכורתו.

 

11.             דמי הבראה

 

(א)     מעסיק יהיה מחויב לשלם לעובד, דמי הבראה בהתאם לטבלה שלהלן:

מספר שנות ותק אצל החברה או אצל מזמין השירות

מספר ימי הבראה

3 השנים הראשונות

7

מהשנה ה-4 עד ה-10

9

מהשנה ה-11 עד ה-15

10

מהשנה ה-16 עד ה-19

11

מהשנה ה-20 עד ה-24

12

מהשנה ה- 25

13

 

 

 

 

 

(ב)     החל מיום 1.7.2014 ומדי שנה, המחיר ליום הבראה יעמוד על 423 ₪ (ארבע מאות ועשרים ושלושה שקלים חדשים),  והוא יעודכן על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש אפריל של השנה בה משולמים דמי ההבראה לבין מדד חודש אפריל 2013.

 

(ג)      עובד שעבד פחות מ- 12 חודשים בשנה, יהיה זכאי, בעד אותה שנה, לדמי הבראה חלקיים בגין החלק היחסי של השנה אשר בו עבד.

 

(ד)      עובד המועסק במשרה חלקית, יהיה זכאי לדמי הבראה שיחושבו יחסית לחלקיות משרתו.