הסכם קיבוצי מיוחד

הסכם קיבוצי מיוחד

 

 

 

שנעשה ונחתם בתל אביב ביום ___ בחודש _______ שנת 2012

 

 

 

 

 

בין:                  שירותי בריאות כללית

 

 

 

 

לבין:      ההסתדרות הרפואית בישראל

ארגון רופאי שירותי בריאות כללית

                             ועד רופאי השיניים של ש.ל.ה

 

 

 

 

הואיל:              ושירותי בריאות כללית הינה חברת האם של חברת ש.ל.ה;

 

והואיל:             ושירותי בריאות כללית הינה המעסיקה של 52 הרופאים המושאלים המועסקים בפועל בחברת ש.ל.ה;

 

והואיל:             ובמסגרת ההסכם הקיבוצי שנחתם עם חברת ש.ל.ה, התחייבה הכללית לשמור על כמות הרופאים המושאלים המועסקים באמצעותה בש.ל.ה וכן לשיפור זכויותיהם כפי שיפורט להלן בהסכם זה;

                       

 

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בזאת בין הצדדים כדלקמן:

 

1.      המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

2.      רופא מושאל לעניין הסכם זה – רופא המועסק באמצעות שירותי בריאות כללית בש.ל.ה וחלים עליו תנאי העבודה החלים על רופאי שירותי בריאות כללית, בשינויים המחויבים.

3.       במהלך תקופת תוקפו של הסכם זה, בכל מקרה של סיום עבודתו של רופא מושאל בש.ל.ה  (להלן : החברה), מכל סיבה שהיא, יועבר רופא אחר המועסק בחברה, למעמד של רופא שיניים מושאל, כך שתישמר מכסת הרופאים המושאלים.

4.      הרופא יועבר למעמד מושאל באותו היקף משרה ובאותו אחוז תמורה שהיה לו טרם המעבר.

5.      מוסכם, כי רופא שבמועד המעבר, אחוז התגמול שלו איננו מגיע ל- 45% לרופא או 46.5% למנהל, יהיה זכאי להעלאת אחוז התגמול שלו במתכונת הקבועה בסעיף 12.2 להסכם הקיבוצי עם ש.ל.ה (קרי 0.5% מדי שנתיים), עד להגיעו לתעריף המוסכם והמקובל לגבי הרופאים המושאלים ( קרי 45% לרופא ו- 46.5% למנהל).

6.      זהות הרופא המועבר תיקבע באופן בלעדי על ידי החברה, על פי קריטריונים שיגובשו    בהסכמה בין החברה לנציגות הרופאים.

7.      האמור בהסכם יחול אך ורק על הרופאים המושאלים, וכן על כל רופא של החברה, אשר יועבר למעמד של רופא מושאל כאמור בסעיף 3 לעיל, ורק החל ממועד המעבר כאמור.

8.      אין באמור בהסכם זה כדי להשליך על תנאי העסקתם של רופאי שירותי בריאות כללית אשר עליהם לא חל הסכם זה.

9.      קיזוז חופשה ומחלה, הפרשות לקופות גמל וזכויות פרסונל

החל ממועד כניסתו של הסכם זה לתוקף, לא ייערך עוד קיזוז התשלום בגין היעדרות הרופא המושאל עקב חופשה ומחלה מאחוז התגמול העולה על שכרו המשולב בחודשים העוקבים למועד ההיעדרות כאמור.

כמו כן, יופסק באופן מיידי הניכוי מאחוזי התגמול של הרופא בגין חלקי המעסיק בהפרשות לקופות הגמל ובכלל זה קרן פנסיה, קרן השתלמות, קרן בר, קרן רווחה וכיו"ב.

מוסכם, כי הרופאים המושאלים יהיו זכאים לזכויות הפרסונל המקובלות לרופאים בכללית.

10.  מנהלי מרפאות מושאלים

10.1.     מעבר לזכויות הקבועות בסעיפים 5 ו- 9 לעיל, רופא מושאל שהינו מנהל מרפאה יהיה זכאי, בנוסף לאחוז התגמול המשולם לו בגין עבודתו כרופא, גם לתשלומים הבאים:

10.1.1.                    גמול ניהול רבעוני בהתאם לכללים הנהוגים בחברה במועד חתימתו של הסכם זה.

10.1.2.                    בונוס שנתי, בכפוף לאישור מועצת המנהלים של החברה.

10.2.     מובהר, כי גמול הניהול הרבעוני מהווה תמורה סופית גם בעבור טיפולים חוזרים שיבצעו מנהלי מרפאות בגין טיפולים שבוצעו ע"י רופאים שעבדו במרפאתם וסיימו את עבודתם בחברה , לרבות המנהלים אותם הם החליפו בתפקיד.

11.  העברה למעמד של רופא מושאל

החליטה החברה על העברתו של רופא למעמד של רופא מושאל כאמור בסעיף 3 (להלן: הרופא המועבר) יחול ההסדר הבא:

11.1.                       שכרו המשולב של הרופא המועבר ייקבע בהתאם לוויתקו כרופא.

10.2                         יובהר, כי וויתקו של הרופא המועבר לצורך חישוב הזכויות השונות יהיה מלוא תקופת עבודתו בחברה.

10.3             החל ממועד המעבר יקבל הרופא המועבר את מלוא הזכויות והתשלומים להם זכאים הרופאים המושאלים. בנוסף, ישמרו זכויותיו של הרופא המועבר ע"פ הסכמי ש.ל.ה, כך שבכל מקרה, עם המעבר לא תהייה פגיעה באף אחת מזכויותיו של הרופא כפי שקדמו למועד המעבר. לצורך ביצוע המעבר ושמירת זכויותיו של הרופא, ייבדקו באופן פרטני כל אחת מזכויותיו ותנאי עבודתו של הרופא המועבר. כל זכות/תנאי עבודה ייבדק באופן פרטני, כך שלגבי כל אחד מהתנאים/הזכויות, תיבדק הזכות הניתנת לרופאים המושאלים לעומת הזכות הניתנת לרופאי ש.ל.ה (נכון למועד ביצוע המעבר) והרופא המועבר, יהיה זכאי לזכות הטובה יותר מבין השתיים. למען הסר ספק יובהר, כי הרופא לא יהיה זכאי לכפל תשלום בגין אותה זכות.

אופן ביצוע המעבר ופרטיו הטכניים יסוכמו בין הצדדים בסמוך למועד החתימה על הסכם זה. מובהר, כי אי הגעה להסכמות בעניין זה כאמור, לא תביא לעיכובים כלשהם בהעברת רופאים למעמד של מושאלים כקבוע בסעיף 3 לעיל. 

10.4             מובהר, כי הרופא המועבר לא יהיה זכאי לקבל זכויות עתידיות אשר יקבעו בהסכמים בין נציגות הרופאים לש.ל.ה ואשר יחתמו לאחר שעבר למעמד של רופא מושאל, וזאת למעט הוראות בהסכמים כאמור אשר נקבע כי יחולו גם על הרופאים המושאלים.

10.5             שכרו הקובע של הרופא המועבר לצורך התשלומים לביטוח הפנסיוני ולקרן ההשתלמות יהיה כקבוע בהסכמי הרופאים אך לא פחות מהשכר הקובע שהיה לו לפני המעבר למעמד של רופא "מושאל".

10.6             מוסכם בזאת במפורש, כי הרופא המועבר יהיה זכאי לתנאים הנלווים למעמדו של רופא מושאל רק החל ממועד המעבר.

11.        תנאים ותניות שנקבעו בעבר בין הצדדים בהסכמים קיבוציים או בהסדרים קיבוציים או בהתחייבויות אחרות שבכתב יוסיפו להיות תקפים בתקופת ההסכם, אלא אם תוקנו או בוטלו במפורש או במשתמע על ידי הוראה מהוראות הסכם זה.

 

 

ולראיה באנו על החתום:

 

 

            ________________                                   ______________________

                 שירותי בריאות כללית                                   ההסתדרות הרפואית בישראל

 

                                                                                    _____________________

                                                                                    ארגון רופאי שירותי בריאות כללית

 

                                                                                    _______________________

                                                                                             ועד רופאי ש.ל.ה