הסכם קיבוצי מיוחד

         הסכם קיבוצי מיוחד

שנחתם ביום 4 בדצמבר 2012

 

ב י ן

 

ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת על-ידי שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ;

(להלן : "המדינה")

 

מצד אחד

 

ל ב י ן

 

הסתדרות העובדים הכללית החדשה, המיוצגת על-ידי יו"ר ההסתדרות, מר עופר עיני, ועל-ידי יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, מר אבי ניסנקורן;

(להלן : "ההסתדרות")

 

מצד שני

 

הואיל: וביום 12.2.2012 חתמו שר האוצר ויו"ר ההסתדרות על מסמך "עקרונות מוסכמים" (להלן – "מסמך העקרונות המוסכמים"), אשר סעיפים 3 ו-5 בו עניינם שיפור השכר ותנאי ההעסקה של עובדי קבלני שירותים בתחום הניקיון ובתחום השמירה;

 

והואיל: ובסעיפים 3 ו-5האמורים נכתב כי ייחתם הסכם קיבוצי בין המדינה לבין הסתדרות, שיקבע תנאי מינימום, כמפורט באותם סעיפים, להעסקת עובדי ניקיון ושמירה בהתקשרויות קבלניות של המדינה בתחומי הניקיון והשמירה, וזאת מבלי לגרוע מהוראות כל דין;

 

 

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר כדלקמן:

 

1.                 המבוא להסכם, כותרות הסעיפים, מסמך העקרונות המוסכמים והוראות כלליות

1.1             המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2             כותרות הסעיפים הינן לשם הנוחות בלבד ואין ללמוד מהן לעניין פרשנותו של הסכם זה, הרחבתו או צמצומו.

1.3             עם חתימתו של הסכם זה מוצה האמור בסעיפים 3 ו-5 למסמך העקרונות המוסכמים; ומסמך העקרונות המוסכמים לא ישמש לעניין פרשנותו של הסכם זה, הרחבתו או צמצומו.

1.4             אין באזכור חוזרים או כללים של המדינה בהסכם זה, כדי לשנות ממעמדם הנורמטיבי.

 

2.                 תקופת ההסכם, תחולתו ותחילתו

2.1 הסכם זה הינו לתקופהשמיום 1 במאי 2012 ועד יום 30 באפריל 2015.

2.2 הסכם זה יחול לגבי התקשרויות חוזיות חדשות בהן תתקשר המדינה עם קבלן שירותים לאחר חתימת הסכם זה; לגבי התקשרויות קיימות תחולת ההסכם הינה בהתאם לנספחחשכ"ל המצורף להסכם זה.

 

3.                 הגדרות

בהסכם זה:

"אחראי ניקיון"

-

מי שמתקיימים לגביו כל אלה:

(א)      מתקיימים יחסי עובד ומעביד בינו לבין קבלן ניקיון;

(ב)      הוא אחראי על עובדי ניקיון, על פי האופן בו הדבר מוגדר בחוזה שבין המדינה לבין קבלן הניקיון;

(ג)       הוא מועסק בחצרי המדינה;

 

"אחראי שמירה"

-

מי שמתקיימים לגביו כל אלה:

(א)      מתקיימים יחסי עובד ומעביד בינו לבין קבלן שמירה;

(ב)      הוא אחראי על עובדי שמירה, על פי האופן בו הדבר מוגדר בחוזה שבין המדינה לבין קבלן השמירה;

(ג)       הוא מועסק בחצרי המדינה;

 

"הסכמי מסגרת עתידיים"

-

הסכמי המסגרת שייחתמו, מעת לעת, בגין התקופה שלאחר יום 31 בדצמבר 2012, בין המדינה ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין ההסתדרות, ובהם נקבעת מסגרת עלות תוספות השכר וההטבות הכספיות לתקופה הקבועה בכל הסכם, כפי שתוגדר באותם הסכמים;

 

"עבודת ניקיון"

-

עבודת ניקיון המבוצעת עבור המדינה לפי חוזה שבינה לבין קבלן ניקיון;

 

"עבודת שמירה"

-

עבודת שמירה המבוצעת עבור המדינה לפי חוזה שבינה לבין קבלן השמירה;

 

"עובד ניקיון"

-

מי שמתקיימים יחסי עובד ומעביד בינו לבין קבלן ניקיון, אשר מועסק בעבודת ניקיון ולגבי אותה עבודה בלבד, לרבות אם אינה מבוצעת בחצרי המדינה.

 

"עובד שמירה"

-

מי שמתקיימים יחסי עובד ומעביד בינו לבין קבלן שמירה, אשר מועסק בעבודת שמירה ולגבי אותה עבודה בלבד, לרבות אם אינה מבוצעת בחצרי המדינה.

 

"קבלן ניקיון"

-

קבלן שירותים בתחום הניקיון;

 

"קבלן שירותים"

-

"קבלן שירות", כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח-אדם, התשנ"ו-1996, אשר המדינה התקשרה עמו בחוזה שעניינו מתן שירותים עבור המדינה,  בתחום הניקיון או בתחום השמירה;

 

"קבלן שמירה"

-

קבלן שירותים בתחום השמירה;

 

"קצובת נסיעה"

-

השתתפות קבלן השירותים בהוצאות הנסיעה של העובד לעבודה וממנה;

 

"שנה"

-

פרק זמן של שניים עשר חודשים, שתחילתו באחד בינואר.

 

4.                 שיפור השכר ותנאי ההעסקה של עובדי קבלני שירותים בתחום הניקיון

4.1 להלן יפורטו תנאי מינימום להעסקת עובד ניקיון ואחראי ניקיון, אשר בהם יהיה מחויב קבלן ניקיון בהתקשרות חוזית בינו לבין המדינה, וזאת מבלי לגרוע מהוראות כל דין או מסמכות המדינה לקבוע תנאים נוספים, שאין בהם כדי להפחית או לגרוע מהאמור להלן:

 

(א)             שכר

(1)      לגבי עובד ניקיון המועסק במשרה מלאה:

(א)      בתקופה שמיום 1 במאי 2012 עד יום 31 בדצמבר 2012 - שכר חודשי בגובה 4,500 ₪ (ארבעת אלפים וחמש מאות שקלים חדשים).

(ב)       בתקופה שמיום 1 בינואר 2013 עד יום 30 ביוני 2013– שכר חודשי בגובה 4,601.25 ₪ (ארבעת אלפים, שש מאות ואחד שקלים חדשים ועשרים וחמש אגורות).

(ג)        בתקופה שמיום 1 ביולי 2013 ואילך– שכר חודשי בגובה 4,646.25 ₪ (ארבעת אלפים, שש מאות, ארבעים וששה שקלים חדשים ועשרים וחמש אגורות).

 

(2)      לגבי אחראי ניקיון, אם קיים, המועסק במשרה מלאה:

(א)      בתקופה שמיום 1 במאי 2012 עד יום 31 בדצמבר 2012– שכר חודשי בגובה 4,700 ₪ (ארבעת אלפים ושבע מאות שקלים חדשים).

(ב)       בתקופה שמיום 1 בינואר 2013 עד יום 30 ביוני 2013– שכר חודשי בגובה 4,805.75 ₪ (ארבעת אלפים, שמונה מאות וחמישה שקלים חדשים ושבעים וחמש אגורות).

(ג)        בתקופה שמיום 1 ביולי 2013 ואילך– שכר חודשי בגובה 4,852.75 ₪ (ארבעת אלפים, שמונה מאות, חמישים ושניים שקלים חדשים ושבעים וחמש אגורות).

(3)    לגבי עובד ניקיון או אחראי ניקיון המועסק במשרה חלקית, יחושב השכר החודשי יחסית לחלקיות משרתו.

לגבי עובד ניקיון או אחראי ניקיון המועסק לפי שכר שעה, יחושב השכר לשעה לפי חלוקת השכר החודשי למשרה מלאה ב-186 (מאה שמונים ושש).

(4)    השכר החודשי למשרה מלאה, כאמור לעיל, יעודכן בשיעורי "עלות תוספות השכר וההטבות הכספיות", שייקבעו ויוגדרו, מעת לעת, בהסכמי מסגרת עתידיים, בהתאם למועדים בהם תוקצה עלות זו ובהתאם לפריסתה של העלות.

מובהר, למען הסר ספק, כי האמור לעיל אינו חל לגבי הסכם המסגרת מיום 12.1.2011 (כפי שתוקן בהסכם קיבוצי מיום 11.4.2011) או הסכמי מסגרת אחרים שנחתמו בעבר; מודגש כי עדכון השכר החודשי, המפורט בפסקאות (1) ו-(2) לעיל, מביא בחשבון את מלוא "עלות תוספות השכר וההטבות הכספיות" שבהסכם המסגרת מיום 12.1.2011 ולפיכך לא יחולו דרישות נוספות כלשהן בעקבותיו.

(5)    למניעת מתן כפל, מוסכם כי אם "עלות תוספות השכר וההטבות הכספיות" בהסכמי מסגרת עתידיים, כאמור בפסקה (4), תוקצה בשירות המדינה, להגדלה או עדכון הטבות אחרות הנזכרות בהסכם זה והדבר יביא להגדלה או לעדכון ההטבות לעובדי קבלן הניקיון, תופחת העלות הנובעת מהגדלה או עדכון כאמור מהעדכון הקבוע בפסקה (4).

 

(ב)             מענק מצוינות

על מנת לעודד מצוינות בעבודה, יהיה על קבלן הניקיון לשלם, אחת לשנה, מענק מצוינות (בונוס) (להלן – "מענק"), לעובדי ניקיון מצטיינים ו/או לאחראי ניקיון מצטיינים, על יסוד אמות מידה שתיקבע המדינה (כמזמינת השירות), מעת לעת ובהתאם לשיקול לדעתה, בחוזה שבינה לבין קבלן הניקיון או בהוראות שתוציא המדינה לקבלן הניקיון, ובכפוף לאמור להלן:  

(1)  הסכום הכולל של המענקים שישולמו על ידי קבלן הניקיון, בעד עבודת ניקיון שבוצעה בשל אותה התקשרות קבלנית, יהיה כדלקמן:

(א)   בעד חלק השנה שעד יום 31 בדצמבר 2012– 1% (אחוז אחד) מבסיס השכר בתקופה שמיום תחילת עבודת הניקיון לפי חוזה ההתקשרות, אך לא לפני שכר משכורתחודש מאי 2012, ועד יום 31 בדצמבר 2012.

(ב)    בעד שנת 2013 ובעד כל שנה לאחריה– 1% (אחוז אחד) מבסיס השכר באותה שנה.

לעניין זה, "בסיס השכר"– הסך הכולל של הרכיבים הבאים, ששולמו, בעד עבודת ניקיון שבוצעה בתקופה בעדה משולם המענק,  לעובדי הניקיון ולאחראי הניקיון, המועסקים על ידי אותו קבלן ניקיון, לשם מתן שירותי ניקיון הניתנים כולם במסגרת ההתקשרות הקבלנית שלפיה נעשית אותה עבודת ניקיון:

(1)  השכר המחושב לפי סעיף 4(א) לעיל;

(2)  גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה (ככל שהעובד זכאי להם);

(3)  קצובת נסיעה.

מובהר כי אם עבודת הניקיון תתבצע רק בחלק משנה, בסיס השכר יכלול את התשלומים ששולמו באותו חלק בלבד.

(2)  למען הסר ספק, מובהר כי קבלן הניקיון יחלק בכל שנה את הסכום הכולל במלואו.

(3)  עובד ניקיון ואחראי ניקיון יוכל להיות זכאי למענק רק אם יועסק בתקופה בעדה משולם המענק, כולה או חלקה, לפי העניין, ובכפוף לעמידתו באמות המידה שייקבעו כאמור.

(4)  קבלן הניקיון ישלם את המענק, לעובדי הניקיון ולאחראי הניקיון, אשר יהיו זכאים לו, לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום השנהשבעדה  (או בעד חלקה, לפי העניין) משולם המענק.

 

(5)  המענק שישולם כאמור בסעיף זה, אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן (לרבות הפרשות לקופת גמל, ובכלל זה קרן פנסיה וקרן השתלמות).

 

 

(ג)              הפרשות לקופת גמל לקצבה

בעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה יהיה על קבלן הניקיון לנהוג בהתאם לאמור להלן:

 

(1)  שיעור ההפרשות בעד רכיבי השכר המובאים בחשבון לחישוב פיצויי פיטורים, לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן – חוק פיצויי פיטורים) ובעד רכיב דמי הבראה, יהיה כדלקמן:

(א)   בעד תקופת עבודה מיום 1.5.2012 ועד יום 31.12.2012 -

שיעור הפרשות קבלן הניקיון יעמוד על 6.5% לתגמולים ו-8.33% לפיצויים (סה"כ 14.83%). מוסכם כי ההפרשות לפיצויים (8.33% כאמור) יבואו במקום מלוא החבות בפיצויי פיטורים; לעניין זה, יחולו כללי האישור הכללי שניתן מכוח  סעיף 14 לחוקפיצוייפיטורים, למעט הצורך בחתימה על הסכם בכתב.

שיעור הפרשות העובד יעמוד על 6% לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו.

 

(ב)    בעד תקופת עבודה החל מיום 1.1.2013 -

שיעור הפרשות קבלן הניקיון יעמוד על 7% לתגמולים ו-8.33% לפיצויים (סה"כ 15.33%). מוסכם כי ההפרשות לפיצויים (8.33% כאמור) יבואו במקום מלוא החבות בפיצויי פיטורים; לעניין זה, יחולו כללי האישור הכללי שניתן מכוח  סעיף 14 לחוקפיצוייפיטורים, למעט הצורך בחתימה עלהסכם בכתב.

שיעור הפרשות העובד יעמוד על 6.5% לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו.

 

(2)  שיעור ההפרשות בעד הגמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום המנוחה (ככל שהעובד זכאי להם), יהיה כדלקמן:

(א)   בעד תקופת עבודה מיום 1.5.2012 ועד יום 31.12.2012 -

שיעור הפרשות קבלן הניקיון יעמוד על 6.5% לתגמולים ו-6% לפיצויים.

שיעור הפרשות העובד יעמוד על 6% לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו.

 

(ב)    בעד תקופת עבודה החל מיום 1.1.2013 -

       שיעור הפרשות קבלן הניקיון יעמוד על 7% לתגמולים ו-6% לפיצויים.

       שיעור הפרשות העובד יעמוד על 6.5% לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו.

 

(3)  שיעור ההפרשות בעד קצובת נסיעה, יהיה כדלקמן:

בעד תקופת עבודה החל מיום 1.5.2012 –

שיעור הפרשות קבלן הניקיון יעמוד על 5% לתגמולים.

שיעור הפרשות העובד יעמוד על 5% לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו.

ככל שאין מניעה לכך, לפי כל דין והוראות אגף שוק ההון הביטוח החיסכון, ההפרשות האמורות יעשו לקרן פנסיה.

 

(4)  אם יחול בשירות המדינה שינוי בשיעור ההפרשות לרכיב תגמולים, בעד הרכיבים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) לעיל, יחול שינוי זה גם לגבי עובד ניקיון או אחראי ניקיון בתחילה לאותו מועד בו יחול השינוי בשירות המדינה.

לענין זה, "שינוי" – שינוי רוחבי אשר יחול לגבי העובדים בשירות המדינה שמשכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים בדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות.

 

 

(ד)             קרן השתלמות

 בעד תקופת עבודה שהחל מיום 1.5.2012, קבלן הניקיון יהיו מחויב להפריש עבור עובד ניקיון, שהצטרף לקרן השתלמות, תשלומים חודשיים לקרן השתלמות, החל מהמועד שבו זכאי להפרשות כאמור, עובד המדורג בדירוג המינהלי (או עובד מקביל) המועסק באותומקום עבודה. מובהר כי כל עובד ניקיון יהיה זכאי להצטרף לקרן השתלמות.

 

 

שיעור ההפרשות לקרן ההשתלמות יהיו כדלקמן:

הפרשת קבלן הניקיון – 7.5% מהשכר המחושב לפי סעיף 4(א) לעיל וכן מדמי ההבראה.

הפרשת העובד – 2.5% מהשכר המחושב לפי סעיף 4(א) לעיל וכן מדמי ההבראה, אשר ינוכו ממשכורתו.

 

 

(ה)             דמי הבראה

(1)  בעד תקופת עבודה שמיום 1.5.2012, קבלן הניקיון יהיו מחויב לשלם לעובד ניקיון ולאחראי ניקיון, דמי הבראה בהתאם לטבלה שלהלן:

מספר שנות ותק אצל הקבלן/במדינה

מספר ימי הבראה

3 השנים הראשונות

7

מהשנה ה-4 עד ה-10

9

מהשנה ה-11 עד ה-15

10

מהשנה ה-16 עד ה-19

11

מהשנה ה-20 עד ה-24

12

מהשנה ה- 25

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המחיר ליום הבראה יעמוד על 420 ₪ (ארבע מאות ועשרים שקלים חדשים),  והוא יעודכן במועדים ובשיעורים שבהם מעודכן המחיר ליום הבראה בשירות המדינה, כמפורט בחוזרי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר בעניין זה, כפי שהם מעת לעת. היה ויחול עדכון במספר ימי ההבראה הקבועים בטבלה שבפיסקה 28.241 לתקשי"ר, יחול עדכון זה גם לגבי עובדי הניקיון ואחראי הניקיון.

(2)  דמי ההבראה ישולמו במשכורת חודש יוני ולא יאוחר ממשכורת חודש אוגוסט. התחיל העובד לעבוד לאחר תשלום דמי ההבראה, ישולמו  דמי ההבראה  המגיעים לו במשכורת חודש דצמבר של אותה שנה.

(3)  עובד שעבד פחות מ- 12 חודשים בשנה, יהיה זכאי, בעד אותה שנה, לדמי הבראה חלקיים בגין החלק היחסי של השנה אשר בו עבד.

(4)  עובד המועסק במשרה חלקית, יהיה זכאי לדמי הבראה שיחושבו יחסית לחלקיות משרתו.

(5)  לגבי עובד המועסק לפי שכר שעה, ישולמו דמי הבראה כרכיב נפרד שישולם לצד שכר השעה, ואשר יובא בחשבון בחישוב דמי החופשה ודמי המחלה. רכיב נפרד זה יחושב בהתאם לנוסחה שלהלן (ולא יחול לגביו האמור בפסקאות (1) עד (4) לעיל):

מכפלה של A  ב-B, המחולקת ב-C.

 

לעניין זה:

A- המחיר ליום הבראה, כפי שהוא מעת לעת, לפי פסקה (1);

B- מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד בהתאם לשנות הוותק שלו כאמור בטבלה שבפסקה (1) (מועד עדכון הוותק יהיה לפי הכללים החלים, מעת לעת, בשירות המדינה לגבי עובדים המועסקים לפי שעה);

C- 2,232 (12 כפול 186).

 

 

(ו)              סבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה

במקומות עבודה אשר בין כתליהם קיים מזנון המסובסד על ידי מזמין השירות, יהיה עובד ניקיון ואחראי ניקיון, המבצעים עבודתם בפועל באותו מקום עבודה, רשאים לרכוש ארוחה באותו מזנון תמורת הסכום שאותו משלמים, בעד אותה ארוחה, עובדי מזמין השירות המועסקים באותו מקום עבודה.

 

 

(ז)              שי לחגים ומתנה בטובין

(1)  קבלן הניקיון יהיה מחויב להעניק לעובד ניקיון ולאחראי ניקיון, שי לרגל ראש השנה ולרגל חג הפסח (להלן – "שי לחג").

ואולם, האמור לעיל יחול רק לגבי עובד ניקיון ואחראי ניקיון המועסקים בתחילת החודש שבו חל ערב ראש השנה או חל ערב פסח, לפי העניין, בהתאם להוראות הזכאות שבכללי החשב הכללי ונציבות שירות המדינה, כפי שהם מעת לעת.

(2)  גובה השי לחג לרגל כל אחד מהחגים (ראש השנה וחג הפסח), יעמוד על 212.5 ₪ (מאתיים ושניים עשר שקלים חדשים וחמישים אגורות). סכום זה יעודכן בהתאם לעדכונים שיחולו לגבי השתתפות המדינה בשי לחג המוענק לעובדים המועסקים בשירות המדינה ובאותם מועדים, כמפורט בחוזרי נציבות שירות המדינה בעניין זה, כפי שיהיו מעת לעת.יודגש כי השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף (כגון, תלושי קנייה) אף אם כך הוא מוענק ליתר העובדים.

(3)  מאחר שהסכם זה הינו בתחילה ליום 1 במאי 2012 (לאחר חג הפסח תשע"ב), הרי שלגבי שנת 2012 יחול רק החג לרגל ראש השנה תשע"ג (וגובהו יעמוד על 212.5 ₪ כאמור).

(4)  בנוסף לאמור לעיל, כאשר מוענקת מתנה בטובין לעובדי מזמין השירות המועסקים באותו מקום עבודה (כגון, סלסלת שי לרגל ט"ו בשבט, אם ניתנת), קבלן ניקיון יהיו מחויב להעניק לעובד ניקיון ולאחראי ניקיון, מתנה בטובין בשווי השתתפות מזמין השירות לגבי עובדיו, כפי שיהיה מעת לעת, ובאותם מועדים בהם היא ניתנת לעובדי מזמין השירות.

(5)  האמור בפסקאות (1) עד (4) לעיל יחול לגבי עובד המועסק במשרה מלאה. לגבי עובד אשר אינו מועסק במשרה מלאה, הזכאות לשי לחג ואופן חישובו והזכאות למתנה בטובין, ייקבעו בהתאם לאמור בפסקאות האמורות בהתאמות החלות לגבי עובדי מזמין השירות אשר אינם מועסקים במשרה מלאה.

 

4.2  מוסכםכי הוראות מיצוי התביעות והשקט התעשייתי שייקבעו בהסכמי מסגרת עתידיים יחולו גם לגבי עובדי ניקיון ואחראי ניקיון.

 

 

5.                 שיפור השכר ותנאי ההעסקה של עובדי קבלני שירותים בתחום השמירה

הוראות סעיף  4 יחולו גם לגבי עובדי שמירה ואחראי שמירה.

 

לעניין זה, ייקרא סעיף 4 כך שבמקום "עובד ניקיון" יבוא "עובד שמירה", במקום "אחראי ניקיון" יבוא "אחראי שמירה", במקום "קבלן ניקיון" יבוא "קבלן שמירה", ומקום "עבודת ניקיון" תבוא "עבודת שמירה".

 

6.                  סכסוךהעבודההכללימיום 10 באוקטובר 2011 בטלעםחתימתהסכםזה. למעןהסרספק, איןבכךכדילגרועממכתבייו"ר ההסתדרותושרהאוצרשנחתמובמקביללמסמךהעקרונות המוסכמים.

 

7.                  הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות ההסתדרות בעניינים שהוסדרו בהסכם זה, בעד התקופה שעד יום 30 באפריל 2015.

למען הסר ספק, מובהר כי בעד התקופה שעד יום 30 באפריל 2015, לא יתקיים עוד כל משא ומתן נוסף בקשר לשכר ותנאי העסקתם של עובדים המועסקים על ידי קבלן ניקיון או קבלן שמירה, עימם מתקשרת המדינה בחוזה למתן שירותי ניקיון או שירותי שמירה.

 

8.                  הצדדיםמתחייבים כי עד יום 30 באפריל 2015, לא ינקטו צד אחד או יחידה מיחידותיו נגד הצד השני או יחידה מיחידותיו, באמצעי שביתה או השבתה, מלאה או חלקית, או כל פגיעה אחרת בהליכי העבודה או סדריה לגבי העניינים המוסדרים בהסכם זה.

 

 

 

 

9.                  ועדת מעקב

ועדת מעקב בהשתתפות נציג שר האוצר ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, תעקוב אחר ביצועו של ההסכם ותכריע בחילוקי דעות הנוגעים לו.

החלטותיה של ועדת המעקב תהיינה סופיות ותחייבנה את הצדדים.

 

 

 

 

ולראייה באו הצדדים על החתום

 

 

_____________________ ___________________________             מדינת ישראל              הסתדרות העובדים הכללית החדשה       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-7690