א

 

הסכם קיבוצי

שנערך ונחתם ביום 25 באוגוסט 2011

 

 

בין:

 

ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת על ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, מר אילן לוין, ו/או נציב שירות המדינה, מר משה דיין;

 

שירותי בריאות כללית, המיוצגת על ידי מנכ"ל שירותי בריאות כללית, מר אלי דפס;

 

ההסתדרות המדיצינית הדסה, המיוצגת על ידי המנכ"ל, פרופ שלמה מור יוסף, והמשנה למנכ"ל, ד"ר יאיר בירנבאום;

 

      (להלן – "המעסיקים")

 

לבין:

 

ההסתדרות הרפואית בישראל, המיוצגת על ידי ד"ר ליאוניד אידלמן, ד"ר יצחק זיו-נר, ד"ר ישראל אייליג, ד"ר משה קוסטינר, ד"ר נמרוד רחמימוב, ד"ר נועם בנימין, ד"ר מרנינה שוורץ, ד"ר זאב פלדמן וד"ר ברוך יצחק;

 

         (להלן –  "הר"י")

 

 

הואיל:    ותוקפו של ההסכם הקיבוצי האחרון בין הצדדים הסתיים ביום 13 ביולי 2010;

 

והואיל: הצדדים ניהלו משא ומתן לחתימת הסכם קיבוצי חדש והגיעו להסכמות בסיועו המבורך של המגשר, פרופ יצחק פטרבורג;

 

והואיל:   הצדדים הסכימו על הצורך בהכנסת שינויים משמעותיים במערכת הבריאות הציבורית על מנת לשפרה;

 

והואיל:   ובמסגרת המשא ומתן הוסכם, בין היתר, על הקלת העומס על המתמחים, שיפור משמעותי בשכר השעה של הרופאים, הגדלת התגמול לעוסקים במקצועות במצוקה, שיפור הטיפול הרפואי הניתן לחולים בשעות הערב והלילה, שיפור הרפואה בפריפריה, דיווח נוכחות באמצעים טכנולוגיים

 

והואיל:   והצדדים הגיעו להסכם ארוך טווח לתקופה בת 9 שנים, שיבטיח יציבות במערכת הבריאות הציבורית, תוך שמירה על יחסי עבודה תקינים;

 

 

לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם כדלקמן:

 

א.        כללי

1.         תקופת ההסכם

              תקופת  הסכם זה היא מיום 14 ביולי 2010 עד יום 13 ביולי 2019, ובכפוף לאמור בסעיף השקט התעשייתי שהינו בתוקף עד ליום 1 בינואר 2020

2.         עדכון טבלת השכר המשולב

2.1    סכומי השכר המשולב שבטבלת השכר המשולב לדירוג הרופאים, שהינה בתוקף ערב חתימת הסכם זה ואשר מצורפת כנספח א להסכם זה (להלן – "הטבלה הבסיסית"), יעודכנו כדלקמן:

(א)          החל ביום 1 באוגוסט 2011 ועד יום 31 ביולי 2012 – יעמדו הסכומים על שיעור של 107.43% מהסכומים שבטבלה הבסיסית.

(ב)           החל ביום 1 באוגוסט 2012 ועד יום 31 ביולי 2013 – יעמדו הסכומים על שיעור של 111.14% מהסכומים שבטבלה הבסיסית .

(ג)            החל ביום 1 באוגוסט 2013 ועד יום 31 ביולי 2014 – יעמדו הסכומים על שיעור של 114.86% מהסכומים שבטבלה הבסיסית.

(ד)           החל ביום 1 באוגוסט 2014 ועד יום 31 ביולי 2015 – יעמדו הסכומים על שיעור של 118.57% מהסכומים שבטבלה הבסיסית.

(ה)          החל ביום 1 באוגוסט 2015 ועד יום 31 ביולי 2016 – יעמדו הסכומים על שיעור של 122.29% מהסכומים שבטבלה הבסיסית.

(ו)            החל ביום 1 באוגוסט 2016 ועד יום 31 ביולי 2017 – יעמדו הסכומים על שיעור של 125.37% מהסכומים שבטבלה הבסיסית.

(ז)            החל ביום 1 באוגוסט 2017 ועד יום 30 בנובמבר 2018 – יעמדו הסכומים על שיעור של 128% מהסכומים שבטבלה הבסיסית.

(ח)          החל ביום 1 בדצמבר 2018 ועד יום 31 ביולי 2019 – יעמדו הסכומים על שיעור של 132% מהסכומים שבטבלה הבסיסית.

2.2    מוסכם כי בגין התקופה שמחודש אוגוסט 2014 ועד חודש אוגוסט 2019 (כולל) ייבדק, מדי שנה, החל באוגוסט 2015, השיעור השנתי של עליית המדד בין מדד חודש יולי באותו שנה לבין מדד חודש יולי בשנה שקדמה לה (להלן – "המדד השנתי"). אם המדד השנתי עלה ביותר מ-5%, יוגדלו בחודש אוגוסט בשנה שלאחר הבדיקה, הסכומים שבטבלת השכר המשולב בשיעור ההפרש שבין המדד השנתי לבין 5% והמשך העדכון לפי סעיף זה ייעשה על בסיס הסכומים שבטבלת השכר  המשולב המעודכנת. 

לעניין זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לדוגמה: אם שיעור עליית המדד בין מדד חודש יולי 2016 לבין מדד חודש יולי 2015 יעלה   ב – 5.5% כי אז בחודש אוגוסט 2017 יעודכנו טבלאות השכר המשולב, הנכונות לאותו מועד, בחצי אחוז.

3.         תוספת שקלית 2012

3.1     החל ביום 1 באוגוסט 2012 (משכורת חודש אוגוסט 2012), יהיו הרופאים בדרגות 2 עד 9+ (כולל) זכאים לתוספת שקלית חדשה, בהתאם למפורט בסעיף זה להלן (להלן – "תוספת שקלית 2012").

  


 

3.2     סכום תוספת שקלית 2012 יהיה בהתאם לטבלה שלהלן:

 

 

 

 

 

 

 

סכום התוספת שקלית  2012 (בשקלים חדשים) ומועד תחילת התשלום

דרגת הרופא

1.8.2012

1.8.2013

1.8.2014

1.8.2015

1.8.2016

3-2+

150

300

400

500

600

7-4+

150

300

400

500

600

8 - 9+

100

200

267

333

400

 

 

 

 

 

 

 

3.3    הסכומים שבסעיף 3.2 יעודכנו במועדי תשלום תוספת יוקר ולפי שיעורה, וכפי שיוסכם מעת לעת בהסכמים קיבוציים.

 

3.4    תוספת שקלית 2012 תהווה שכר לעניין פיצויי פיטורים, לעניין הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות ולעניין גמלאות (בשירות המדינה – המדינה תפעל להכרה בתוספת כתוספת קבועה לעניין חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970). כמו כן, תוספת שקלית 2012 תהווה שכר לעניין חישוב ערך יום ולעניין חישוב התשלום עבור עבודה נוספת, אך היא לא תיכלל בבסיס לחישוב תוספות אחוזיות.

 

3.5    למען הסר ספק, מובהר כי ההוראה בדבר אי חישוב התוספת השקלית 2012 לעניין תוספות אחוזיות גוברת על כל הוראה אחרת בהסכמים שהעניקו תוספות אחוזיות בדירוג הרופאים.

 

3.6    למען הסר ספק, מובהר כי תוספת שקלית 2012 תשולם גם בעת היעדרות אשר בגינה משולם שכר.

 

4.         שינוי התוספת השקלית שמקורה בסעיף 3 להסכם השכר מיום 13.7.2000

4.1    סכומי התוספת השקלית, המשולמת מכוח סעיף 3 להסכם השכר מיום 13 ביולי 2000, וכפי שעודכנה בעקבות פסק הבוררות מיום 26 בנובמבר 2008 (כאמור בחוזר הממונה על השכר הער – 2008-2-11 מיום 22 בדצמבר 2008),  (להלן – "תוספת שקלית 2000") ישתנו החל מיום 1 באוגוסט 2012, בהתאם לסכומים ולמועדים המפורטים בטבלה שלהלן:

 

 

סכום תוספת שקלית  2000 (בשקלים חדשים) ומועד תחילת השינוי בסכום

דרגה בדירוג הרופאים(למעט רופא תחומי)

1.8.2012

1.8.2013

1.8.2014

1.8.2015

1.8.2016

1

920.69

920.69

920.69

920.69

920.69

3-2+

3401.24

3251.24

3151.24

3051.24

2951.24

6-4+

1822.91

1672.91

1572.91

1472.91

1372.91

7 - 7+

1165.27

1015.27

915.27

815.27

715.28

8 - 9+

1215.27

1115.27

1048.61

981.94

915.28

10 ומעלה

1315.28

1315.28

1315.28

1315.28

1315.28

רופאים תחומיים (בכל הדרגות)

1822.91

1672.91

1572.91

1472.91

1372.91

 

 

4.2    למען הסר ספק, מעבר לאמור בסעיף 4.1, אין בהסכם זה כדי לשנות את יתר הכללים וההוראות החלים לעניין תוספת שקלית 2000.

 

5.         תוספת הפריפריה

5.1    מוסכם כי תוספת הפריפריה האחוזית, המשולמת לרופאים המועסקים בבתי החולים, ומקורה בפסק הבורר שוהם מיום 3 ביולי 1985 (להלן – "תוספת הפריפריה"), תהיה החל מיום 1 באוגוסט 2011 בהתאם למפורט בטבלה שלהלן:

 

רופא

שיעור התוספת החל ביום 1 באוגוסט 2011

שיעור התוספת החל ביום 1 באוגוסט 2012

שיעור התוספת החל ביום 1 באוגוסט 2013

מתמחה/ תחומי

10%

     17.5%

25%

מומחה/ מנהל (למעט מנהל בית חולים וסגנו)

8.33%

12.67%

17%

מנהל בית חולים וסגנו

5%

7%

8%

 

הערה: הזכאות הנ"ל לרופא תחומי ניתנת לראשונה בהסכם זה.

 

 

 

 

5.2    כמו כן, מוסכם כי החל ביום 1 באוגוסט 2011, בתי החולים הפריפריאליים המזכים בתוספת הפריפריה יהיו:

העמק, סורוקה, נהריה, חדרה, פרדסיה (לב השרון), מרכז בריאות קריית שמונה, מרכז בריאות בקה אל גרבייה, ביה"ח לבריאות הנפש באר שבע, מרכז גריאטרי פרדס חנה, צפת, פוריה, אשקלון, יוספטל, שער מנשה, מזרע.

 

5.3    למען הסר ספק, מעבר לאמור בסעיפים 5.1 ו 5.2, אין בהסכם זה כדי לשנות את יתר הכללים וההוראות החלים לעניין תוספת הפריפריה שלעיל.

 

6.         תוספת שקלית לרופאים במקצועות במצוקה אקוטית

6.1    מוסכם על יצירת תוספת שקלית חדשה החל מיום 1 באוגוסט 2012 (משכורת חודש אוגוסט 2012), לרופאים המועסקים במקצועות במצוקה אקוטית, כדלהלן: הרדמה, ניאונטולוגיה, טיפול נמרץ כללי ונשימתי וטיפול נמרץ ילדים וכן, טיפול נמרץ לב (בהתאם לפירוט המופיע בסעיף 1 (ב) להסכם הקיבוצי מיום 28 ביוני 2009), בהתאם למפורט בסעיף זה להלן (להלן – "תוספת אקוטית 2012").

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2      סכום תוספת אקוטית 2012 יהיה בהתאם לטבלה שלהלן:

 

 

 

סכום תוספת אקוטית 2012 (בשקלים חדשים) ומועד תחילת התשלום

 רופא

1.8.2012

1.8.2013

1.8.2014

מומחה לרבות מנהל

    791.93

 1,583.87

  2,375.80

מתמחה/תחומי

    395.97

    791.93

  1,187.90

 

6.3    הסכומים המפורטים בסעיף 8.2 יעודכנו במועדי תשלום תוספת יוקר ולפי שיעורה, וכפי שיוסכם מעת לעת בהסכמים קיבוציים.

 

6.4    תוספת אקוטית 2012 תהווה שכר לעניין פיצויי פיטורים, לעניין הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות ולעניין גמלאות (בשירות המדינה – המדינה תפעל להכרה בתוספת כתוספת קבועה לעניין חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970). כמו כן, תוספת אקוטית 2012 תהווה שכר לעניין חישוב ערך יום ולעניין חישוב התשלום עבור עבודה נוספת, אך היא לא תיכלל בבסיס לחישוב תוספות אחוזיות.

 

6.5    למען הסר ספק, מובהר כי ההוראה בדבר אי חישוב התוספת האקוטית 2012 לעניין תוספות אחוזיות גוברת על כל הוראה אחרת בהסכמים שהעניקו תוספות אחוזיות בדירוג הרופאים.

 

6.6    למען הסר ספק, מובהר כי תוספת אקוטית 2012 תשולם גם בעת היעדרות אשר בגינה משולם שכר.

 

 

7.         שינוי תוספת מקצועות במצוקה אקוטית שמקורה בהסכם  הקיבוצי מיום 28 ביוני 2009

7.1     סכומי התוספת השקלית, המשולמת מכוח ההסכם הקיבוצי מיום 28 ביוני 2009  (להלן – "תוספת מקצועות במצוקה אקוטית") ישתנו החל מיום 1 באוגוסט 2012, בהתאם לסכומים ולמועדים המפורטים בטבלה שלהלן:

 

 

סכום תוספת מקצועות במצוקה אקוטית (בשקלים חדשים) ומועד תחילת השינוי בסכום

 רופא

1.8.2012

1.8.2013

1.8.2014

מומחה לרבות מנהל

1,583.87

791.93

התוספת מבוטלת

מתמחה/תחומי

791.93

395.97

התוספת מבוטלת

 

 

7.2    למען הסר ספק מובהר כי החל ביום 1 באוגוסט 2014, תוספת מקצועות במצוקה אקוטית מבוטלת ולא תשולם עוד. למען הסר ספק, חלף תוספת מקצועות במצוקה אקוטית תשולם תוספת מקצועות במצוקה אקוטית 2012.

 

7.3    למען הסר ספק, מעבר לאמור בסעיפים 7.1 ו 7.2, אין בהסכם זה כדי לשנות את יתר הכללים וההוראות החלים לעניין תוספת מקצועות במצוקה אקוטית, וזאת בגין התקופה שעד לביטולה כאמור.

 

 

 

8.         תוספת מקצועות במצוקה

8.1    החל ביום 1 באוגוסט 2012 (משכורת חודש אוגוסט 2012), יהיו הרופאים בבתי החולים אשר עיקר עיסוקם באחד מהמקצועות במצוקה המפורטים בסעיף 8.2, זכאים לתוספת שקלית חדשה בהתאם למפורט בסעיף זה להלן (להלן – "תוספת מקצועות במצוקה 2012").

  

8.2    להלן רשימת המקצועות במצוקה לעניין סעיף זה:

(א)      פנימית (לא בהתמחות-על)

(ב)      גריאטריה

(ג)        כירורגיה כללית

(ד)      רפואה דחופה

(ה)      פתולוגיה

(ו)        המטו-אונקולוגיה ילדים

(ז)       שיקום

(ח)      פסיכיאטריה של הילד

(ט)      רפואה גרעינית

 

 

8.3    סכום תוספת מקצועות במצוקה 2012 יהיה בהתאם לטבלה שלהלן:

 

 

סכום תוספת מקצועות במצוקה 2012 (בשקלים חדשים) ומועד תחילת התשלום

 רופא

1.8.2012

1.8.2013

1.8.2014

מומחה לרבות מנהל

    395.97

    791.93

  1,187.90

מתמחה/תחומי

  

197.98

    395.97

     593.95

 

 

8.4    הסכומים שבסעיף 8.3 יעודכנו במועדי תשלום תוספת יוקר ולפי שיעורה, וכפי שיוסכם מעת לעת בהסכמים קיבוציים.

 

8.5    תוספת מקצועות במצוקה 2012 תהווה שכר לעניין פיצויי פיטורים, לעניין הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות ולעניין גמלאות (בשירות המדינה – המדינה תפעל להכרה בתוספת כתוספת קבועה לעניין חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970). כמו כן, תוספת מקצועות במצוקה 2012 תהווה שכר לעניין חישוב ערך יום ולעניין חישוב התשלום עבור עבודה נוספת, אך היא לא תיכלל בבסיס לחישוב תוספות אחוזיות.

 

8.6    למען הסר ספק, מובהר כי ההוראה בדבר אי חישוב תוספת מקצועות במצוקה 2012 לעניין תוספות אחוזיות גוברת על כל הוראה אחרת בהסכמים שהעניקו תוספות אחוזיות בדירוג הרופאים.

 

8.7    למען הסר ספק, מובהר כי תוספת מקצועות במצוקה 2012 תשולם גם בעת היעדרות אשר בגינה משולם שכר.

 


 

9.         תוספת מקצועות מיוחדים

 

סכום תוספת מקצועות מיוחדים (בשקלים חדשים) לרופאים עליהם חל סעיף זה, ומועד תחילת התשלום

 רופא

1.8.2012

1.8.2013

1.8.2014

מומחה לרבות מנהל

513.05

1026.09

1539.14

מתמחה/תחומי

293.05

586.09

879.6

9.1    החל מיום 1 באוגוסט 2012, יהיו זכאים גם רופאים מומחים, רופאים מתמחים ורופאים תחומיים, אשר מועסקים במקצועות פסיכיאטריה של הילד, או כירורגיה כללית, או רפואה גרעינית, לתוספת מקצועות מיוחדים שמקורה בועדת הארבעה מיום 4 באפריל 1976 ובהסכם קיבוצי מיום 15 במרץ 1979 (להלן – "תוספת מקצועות מיוחדים"), וזאת בסכומים והמועדים שלהלן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2    למען הסר ספק, מעבר לאמור בסעיף 9.1, אין בהסכם זה כדי לשנות את יתר הכללים וההוראות החלים לעניין תוספת מקצועות מיוחדים.

 

 

10.     תוספת גלובלית

10.1     רופאים מומחים בבתי חולים בדרגות 4 עד 7+, למעט מנהלים, יהיו זכאים לתוספת גלובלית חודשית, שתשולם להם באופן קבוע מדי חודש, בגובה  10 שעות שיחושבו לפי מקדם 1.25 מערך השעה, וזאת כתמורה עבור עבודה, ככל שתידרש ממנו, של עד 10 שעות נוספות באותו חודש (להלן – "התוספת הגלובלית").התוספת הגלובלית אינה מהווה שכר לכל דבר ועניין ודינה כדין תשלום בעד עבודה נוספת.

 

10.2     מוסכם, כי התוספת הגלובלית תשולם גם בעת היעדרות אשר בגינה משולם שכר.

 

10.3     מוסכם כי סעיף זה, על התשלום הקבוע בו, יכנס לתוקף בחודש שלאחר החודש שבו ייחל היישום בפועל של דיווח הנוכחות של הרופאים כמפורט בסעיף 51 בהסכם זה. יובהר, כי רופאים הזכאים לתוספת גלובלית כאמור יהיו זכאים לקבל תגמול בגין כל זמן עבודה החל מהשעה הנוספת ה - 11 ואילך בכל חודש, בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 38.

 

11.     רופאים תחומיים

לעניין הסכם זה, "רופא תחומי" - רופא בבית חולים שלא התחיל ו/או השלים התמחות והוא אינו מתמחה או מומחה.

 

קידום בדרגות

11.1     החל מיום 1 באוגוסט 2012, יקבע לוח תפקוד לרופא תחומי כדלקמן: מתח הדרגות שבהן ידורג רופא תחומי הוא בין 2 ל- 3ד (ראה נספח ב) יובהר, שלא תהיה תוספת שהייה בדרגה מעבר לדרגה 3ד.

 

11.2     רופא תחומי שמתקבל ככזה למערכת, ייקלט עם תחילת עבודתו בדרגה 2. לאחר שהייה של שנתיים בדרגה 2 יעלה לדרגה 3. תוספת השהייה הצמודה לדרגה 3, עובר להסכם זה, תוגדר ותקרא "דרגה 3א" .לפיכך, לאחר שהייה של שלש שנים בדרגה 3 יעלה הרופא התחומי לדרגה 3א. (דרגה 3א תנהג לכל דבר ועניין כדרגה 3+).

 

 

11.3     החל ממועד חתימת הסכם זה, השכר המשולב המשולם לרופא תחומי בדרגה 3א יהווה בסיס לחישוב השכר המשולם בדרגות 3ב – 3ד (להלן: "השכר המשולב לרופא תחומי").

 

11.4      בתום שהייה של שנתיים בדרגה 3א יקודם הרופא התחומי לדרגה 3ב.

 

11.5      בתום שהייה של שנתיים בדרגה 3ב יקודם הרופא התחומי לדרגה 3ג.

 

11.6      בתום שהייה של שנתיים בדרגה 3ג יקודם הרופא התחומי לדרגה 3ד.

 

11.7     רופא תחומי ששכרו משולם לו בהתאם לדרגה 3+ עובר לחתימת ההסכם וצבר וותק של שנתיים ומעלה, בדרגה זו במועד חתימת ההסכם, אצל אחד המעסיקים החתומים על הסכם זה, יועלה מיידית לדרגה 3ב  ויקודם על פי מסלול הקידום המפורט לעיל.

 

11.8     מוסכם כי רופא תחומי המועסק אצל אחד המעסיקים ערב חתימת הסכם זה, ואשר במהלך שש השנים ממועד חתימת הסכם זה, יגיע לגיל פרישה והוא בעל וותק בעבודה של שש שנים לפחות ממועד קבלת דרגת 3+ אצל המעסיקים החתומים על הסכם זה, ולא יגיע לדרגה 3ד בשנה שלפני פרישתו לגמלאות מאחד המעסיקים, יקודם, 12 חודשים עובר למועד פרישתו לגמלאות מהעסקתו אצל אחד המעסיקים, לדרגה 3ד.

 

11.9     לצורך חישוב הוותק בעבודה לעניין סעיף זה, תוכר תקופת עבודה בשירות המעסיקים החתומים על הסכם זה ובשירות שלש הערים הגדולות והרשויות המקומיות ובבתי החולים שערי צדק, ביקור - חולים, לניאדו ומשגב לדך, ובשירות קבע בצה"ל כרופא.

 

11.10 מוסכם כי תוקפה של הוראת סעיף 11.8 הינו לשש שנים בלבד מיום 1 באוגוסט 2012.

 

11.11 למען הסר ספק, תוספת דרגות כאמור לעיל, לא תחול על הרופאים המומחים ולא יהיה בה כדי לשנות את אופן הקידום בדרגות של כלל יתר הרופאים במערכת שאינם רופאים תחומיים.

 

12.     תוספות נוספות לרופאים תחומיים

12.1     החל מיום 1 באוגוסט 2012, רופא תחומי שמועסק בבית חולים או בקהילה במקצוע המזכה בקבלת תוספת מקצועות מיוחדים, לפי פסק הבורר דורון - ההסכם קיבוצי מיום 15.3.1979 וסעיף 9 להסכם זה, כפי שתעודכן מעת לעת, יהיה זכאי לתוספת מקצועות מיוחדים בתעריף המשולם לרופאים מתמחים באותו מקצוע.

 

12.2     החל ממועד תחילתו של הסכם זה, יושוו תנאיהם של הרופאים התחומיים בהדסה לתנאי רופאים תחומיים על פי הסכם זה ואולם לא תהייה הפחתה בזכויות הרופאים התחומיים הקיימים במועד חתימת ההסכם הקיבוצי ובכפוף לכך, כי ככל שאחת מהזכויות המפורטות לעיל, ניתנת כבר לרופאים התחומיים בהדסה, הרי שלא יהיה כפל זכויות, והרופאים יקבלו את הגבוהה מביניהן.

 

13.     השתלמות לרופאים תחומיים

13.1     רופא תחומי יהיה זכאי ל-4 ימי השתלמות בשנה, שהינם ימי עבודה, הניתנים לניצול בהתאם לכללים הקבועים לאישור יציאה להשתלמות אצל המעסיקים לגבי כלל הרופאים המומחים (להלן: מכסה שנתית).

 

13.2     רופא תחומי יוכל לצבור עד שלוש מכסות שנתיות באופן שמכסת הצבירה המרבית לא תעלה על 12 ימים.

 

13.3     על אף האמור בסעיף 13.2 לעיל, רופא שהגיש בקשה בכתב לצאת להשתלמות, על פי הקריטריונים הקבועים אצל כל מעסיק ועמד בהם, והמעסיק לא אישר את בקשתו על פי הנהלים אצל המעסיק, פעמיים ברציפות, יהיה זכאי לצבור את מספר הימים שלא אושרו לו לצורך השתלמות, מעבר למכסה המרבית.

 

13.4     רופא תחומי יהיה זכאי להחזר הוצאות דמי רישום בסכום של עד 400 ₪ לשנה קלנדרית לשם השתתפות בכנסים מקצועיים שיערכו בישראל. 

 

13.5     ככל שקיימים הסדרים אחרים בנושאים המוסדרים בסעיף זה, יהיה הרופא התחומי רשאי לבחור את ההסדר שיחול עליו, ובלבד שיבחר בהסדר אחד בלבד.

 

13.6     מוסכם כי בהדסה, זכויות ההשתלמות המפורטות בסעיף זה, יחולו על רופאים תחומיים המועסקים בהיקף משרה של 50% ומעלה ובהתאם לחלקיות משרתו.

 

13.7     הזכאות לכל האמור בסעיף זה, על תת סעיפיו, היא החל מיום 1 באוגוסט 2012.

 

14.     מנהלי שירות

14.1     החל מיום 1 באוגוסט 2013, יוגדר תפקיד חדש בלוח התפקוד – "מנהל שירות" ויעודכן במתח הדרגות הצמודות לו ובכללי הקידום. לוח התפקוד המעודכן והמוסכם יצורף להסכם זה תוך 30 יום ממועד חתימתו כנספח ג.

 

14.2     מנהל שירות הוא רופא מומחה אשר מועסק במשרה מלאה בבית חולים (להלן: מנהל שירות). מתח הדרגות לתפקיד יהיה בין 6 ל – 8.  הקידום במתח הדרגות ייעשה כדלקמן: שנתיים בדרגה 6, שלוש שנים בדרגה 7, שלוש שנים בדרגה 8, ולאחר שלוש שנות שהייה בדרגה 8 יהא זכאי לתוספת שהייה בדרגה. כקבוע בלוח התפקוד ועל פי הסכם מיום 20.6.1994.

 

14.3     לגבי הדסה בלבד; מנהל שירות הוא רופא מומחה קבוע אשר מועסק במשרה מלאה בבית חולים. יתר ההוראות יחולו ללא שינוי, למעט אם נאמר במפורש אחרת.

 

14.4     הותק למינוי מנהל שירות יהיה כוותק הנדרש למינוי מנהל מחלקה אצל כל מעסיק.

 

14.5      איוש תפקיד מנהל שירות יעשה אצל כל מעסיק בהתאם לנהלים הקיימים כיום לגבי מנהל יחידה, כפי שיהיו מעת לעת (במדינה, כיום באמצעות מכרז ובשירותי בריאות כללית ובהדסה כיום במינוי).

 

14.6     מנהל שירות יהיה זכאי למספר כוננויות-על בהתאם לדרגתו, כמפורט בטבלה שלהלן:

 

דרגה

כמות כוננויות

6

10

7

20

8